Grad Bihać

Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

Ponovni Javni oglas  za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 39. i 40. Pravila JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj 3/20), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj 6/20), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje da se

PONIŠTAVA

          Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 38/24 od 24.05.2024. godine i dnevnom listu “Dnevni avaz” od 23.05.2024. godine, te raspisuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać


Opis pozicije u Nadzornom odboru 

 - predsjednik iz reda predstavnika Osnivača JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać...1 (jedan)


       Javni oglas će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Dnevni avaz”.      

      Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog oglasa.


Kompletan javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku:

Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać