Grad Bihać

Ponovni javni oglas Gradska izborna komisija

Ponovni javni oglas Gradska izborna komisija

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Gradska izborna komisija Bihać, raspisuje

 

P O N O V N I     J A V N I    O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

 

 

I.  Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

 

II.   Uslovi za imenovanje:

 

Opći uslovi:

1.  Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2.  Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):         

 

1.  koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;

2.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;

4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti odnosno koje je bilo kandidat za Lokalne izbore 2020. godine;

5.  kojem  je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

-   da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III., IV. ili V. stepen stručne spreme;

-   da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Bihaća.

 

III. Potrebna dokumentacija:

 

1.  prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

 

IV.  Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je do 30.09.2022. godine. Ponovni Javni oglas objavit će se na  na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada.

 

 

 

V.   Organ za provođenje postupka

 

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Bihać.

 

VI.  Ostale informacije

 

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici Grada.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Bihać,

Bosanska broj 4

Bihać 77 000

„Prijava na ponovni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora-ne otvarati“.

 

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave, izborna komisija  neće uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                        Predsjednik GIK-a

                                                                                                     Šemsudin Muslić, dipl.pravnik

_____________

Broj: 02-05-621/22

Bihać, 15.08.2022. godine