Grad Bihać

Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać

Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać

        Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 37. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod“ d.o.o. Bihać - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 6/22), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje da se

                                                                                                                         P O N I Š T A V A

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 97/23 od 15.12.2023. godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 14.12.2023. godine, te raspisuje

 

P O N O V N I    J A V N I    K O N K U R S

za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać

 

I Pozicije u Nadzornom odboru:

a) predsjednik Nadzornog odbora ..................................................................... 1 (jedan)

b) član Nadzornog odbora ..................................................... ........................... 2 (dva)

 

       Javni oglas će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Oslobođenje”.     

      Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog konkursa.


Kompletan Javni konkurs se nalazi na slijedećem linku:


Ponovni Javni konkurs Vodovod NO