Grad Bihać

Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću "Komrad" d.o.o. Bihać

Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću

 

        Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 37. Statuta Javnog preduzeća „Komrad“ d.o.o. Bihać-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 6/22), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje da se

PONIŠTAVA

            Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ d.o.o. Bihać objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 97/23 od 15.12.2023.godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 14.12.2023.godine, te raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ d.o.o. Bihać

 

I Pozicije u Nadzornom odboru:

a) predsjednik Nadzornog odbora ..................................................................... 1 (jedan)

b) član Nadzornog odbora ..................................................... ........................... 2 (dva)

 

       Javni konkurs će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Oslobođenje”.     

      Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog konkursa.


Kompletan Javni konkurs možete preuzeti na slijedećem linku:


Ponovni Javni konkurs NO Komrad