Grad Bihać

PONOVNI JAVNI KONKURS - JP Veterinarska stanica-predsjednik Nadzornog odbora

PONOVNI JAVNI KONKURS - JP Veterinarska stanica-predsjednik Nadzornog odbora

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 05/3-04-3125-2/22

Bihać, 18.08.2022.godine

 

 

             Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 34. Statuta Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 15/11 i 4/14 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 6/15 i 12/17), Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje da se:

 

PONIŠTAVA

 

            Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 58/2022 od 22.07.2022.godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 18.07.2022.godine, te raspisuje

 

PONOVNI  JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u

JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

 

 

I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ......................................................................………………....1 (jedan)

 

II OPIS POZICIJE

             Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti:

- nadzire poslovanje preduzeća,

- priprema poslovnike i pravilnike i predlaže ih Skupštini,

- priprema Etički kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini,

- vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini,

- razmatra provedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki sa aspekta njegove usaglašenosti sa važećim propisima i nadzire njegovu provedbu,

- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,

- predlaže Skupštini način pokrića gubitka,

- imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku, te važećim propisima,

- daje ovlaštenja za aktivnosti Društva koje su ograničene Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH,

- daje upute direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima,

- organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja u skladu sa važećim zakonima o računovodstvu i reviziji iz kojih je vidljiv financijski položaj Društva, radi davanja na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje preduzeća,

- usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora,

- podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu i  poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog  revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

- podnosi Skupštini prijedlog trogodišnjeg plana poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu s članom 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i prijedlog godišnjeg plana poslovanja,

- podnosi pismeni zahtjev za sazivanja Skupštine ili neposredno saziva Skupštinu u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u radu bez prava odlučivanja,

- vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva, te vrši pregled poslovnih knjiga i dokumentacije,

- daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu,

- nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora,

- vrši neposredni nadzor nad provođenjem pojedinih odredaba iz člana 19. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (interna kontrola),

- redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu,

- obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

 

III MANDAT I NAKNADA ZA RAD

             Mandat imenovanog predsjednika Nadzornog odbora traje do isteka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora, imenovanih rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj: GV-04-94/20 od 03.07.2020.godine, i isti može biti ponovno imenovan.

            Za svoj rad u Nadzornom odboru predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na naknadu iz sredstava Društva, čiju visinu utvrđuje Skupština Društva.

 

IV OPĆI USLOVI

             Kandidat za predsjednika Nadzornog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane Zakonom:

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa,

4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

5. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (uvjerenje nadležnog MUP-a), niti da se protiv njega vodi krivični postupak (uvjerenje nadležnog suda),

6. da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,

7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,

8. da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije, ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,

9. da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora, ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu,

10. da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesionalnom odnosu s društvom u kojem aplicira na poziciju predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora.

 

V  STEPEN OBRAZOVANJA,  STRUČNA SPREMA I OSTALI POSEBNI USLOVI ZA

     POZICIJU

 

- VII stepen složenosti zanimanja, VSS,

- najmanje 5 godina radnog staža u struci.

 

             Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijedeći kriteriji:

-         stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova financijskog nadzora,

-         sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti Društva,

-         prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,

-         sposobnost odlučnog i nepristranog donošenja odluka,

-         rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

          

VI POTREBNI DOKUMENTI

             Kandidati su dužni dostaviti prijavu na javni konkurs, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

             Prijava se može podnijeti samo za navedenu poziciju.

             Uz prijavu se prilažu original ili ovjerena fotokopija slijedećih dokumenata:

-         uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-         preporuku poslodavca,

-    ovjerena kopija diplome,

-         uvjerenje o radnom stažu u struci,

-         drugi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog konkursa (ovjerene izjave o ispunjavanju općih uslova pod tačkama: 3., 4., 7., 8., 9. i 10 javnog konkursa).

   Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz tačke 5. i 6. bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.

   Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

 

VII OSTALE NAPOMENE

         Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i  dnevnom listu „Oslobođenje“.           

         Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.

         Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti, na adresu:

 Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, ulica Bosanska broj 4., 77000 Bihać

 sa naznakom: «Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Bihać  -  NE OTVARATI».

         Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata utvrđenih Statutom društva sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

         Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju, i uz poziv će dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, za slučaj imenovanja.

         Nakon obavljenog intervjua, Komisija će uz pismenu preporuku, Gradonačelniku Grada Bihaća predložiti rang listu najboljih kandidata, na saglasnost.

         Odluku o konačnom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora donijet će Gradsko vijeće Bihać.

         Konačno imenovanje će se objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

         Protiv Odluke o konačnom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora, svaki učesnik u konkursu i svaki drugi član javnosti može podnijeti prigovor Gradonačelniku, a njegovu kopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine.

         Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

         Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                      Po ovlaštenju  broj: 02/1-30-4644/22

                                                                                                                  od 16.08.2022. godine

                                                                                                                       Jasmina Ćoralić