Grad Bihać

Plan legalizacije bespravno izgrađenih građevina u gradu Bihaću

Plan legalizacije bespravno izgrađenih građevina u gradu Bihaću

Bespravna gradnja je višedecenijski problem u gradu Bihaću. Mogli bismo reći i da smo već „pali na koljena“ pred njom. Grad Bihać je odlučan da se s bespravnom gradnjom obračuna na način da primora investitore bespravno izgrađenih građevina da legaliziraju svoju građevinu, kao i da ih upozori da one građevine koje ne budu imale zakonito izdata akta o građenju će biti uklanjane. Grad će putem resornih službi na raspolaganje staviti  resurse kako bi se postupak legalizacije odvijao što lakše, jednostavnije, ekspeditivnije i ekonomičnije. 

Građevinom se smatra građevinski objekat na određenoj lokaciji trajno vezan sa tlom, a koji se sastoji od građevinskog sklopa i ugrađene opreme, a koji u okviru tehnološkog procesa zajedno čine tehnološku cjelinu, kao i samostalno postrojenje trajno povezano sa tlom. Građevinom se smatraju i nasipi, iskopi i odlagališta, tj. objekti povezani s tlom kojim se mijenja izgled i način korištenja prostora.

 Izgradnja građevina na području Unsko-sanskog kantona regulirana je odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13, 03/16 i 15/20), dok je legalizacija građevina pored navedenog Zakona, na području grada Bihaća regulirana i odredbama Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 08/12).

Shodno odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju Unsko-sanskog kantona građenju i rekonstrukciji građevina i izvođenju drugih zahvata u prostoru može se pristupiti samo na osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje. Za bespravno izgrađene građevine mogu se izdati naknadna akta o građenju, ukoliko građevina svojom namjenom, veličinom i položajem ispunjava uslove za legalizaciju. Međutim, postoje i građevine i zahvati koje nije moguće legalizirati, jer su izgrađene suprotno namjeni, u zonama posebne namjene, na zaštićenim područjima, u prvoj i drugoj zoni izvorišta vode za piće, u zaštitinim pojasevima saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture i sl. 


Plan legalizacije bespravno izgrađenih objekata