Grad Bihać

Održan sastanak između predstavnika Agencije za vodni sliv rijeke Save i predstavnika Gradske uprave

Održan sastanak između predstavnika Agencije za vodni sliv rijeke Save i predstavnika Gradske uprave

Jučer je održan sastanak između predstavnika Gradske uprave i predstavnika Agencija za vodni sliv rijeke Save. Na sastanku se govorilo o nekoliko bitnih projekata ali i problema sa kojima se grad Bihać susreće kada je u pitanju očuvanje obalnog područja rijeke Une. Predstavljeni su i prioritetni projekti koje gradska uprava planira realizirati a tiču se potencijala rijeke Une na teritoriji grada Bihaća.

Neki od prioritetnih projekata vezanih za ovaj sektor u gradu Bihaću su: sanacija nasipa Velhovo, regulisanje granica javnog vodnog dobra, spriječavanje erozije tla, te uređenje obala i otoka u gradskoj zoni.

Naglašeno je da je potrebno povećati saradnju između svih nivoa vlasti zarad lakšeg i efkasnijeg riješavanja problema koji se tiču problema sa papriologijom radi što bržeg ostvarivanja projekata ovog tipa u gradu Bihaću. Također predstavnici Agencije za vodni sliv rijeke Save upoznati su sa potencijalnim riješenjima oko problematike poplava na području grada Bihaća. Predloženo je i čišćenje i pročišćavanje korita rijeke Une koje ima u cilju regulaciju vodostaja rijeke kako bi se spriječile moguće poplave .

Monitoringom koji se izvršava utvrđeno je da je ekološka svijest građana na visokom nivou, te da je čistoća i kvalitet rijeke Une na području grada Bihaća iznimno visok i zadovoljavajući.