Grad Bihać

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI KOMUNALNE TAKSE

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI KOMUNALNE TAKSE

 

Odlukom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br: 4/19, 6/20, 7/21, 12/22 i 11/23) propisane su vrste, visina i način plaćanja komunalnih taksa na području grada Bihaća.


Obveznici komunalne takse su pravna i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost i koja koriste predmet, prostor ili pružaju uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse. Komunalne takse se plaćaju na godišnjem nivou za:

a)                  istaknutu firmu,

b)                  isticanje reklama,

c)                  privremeno zauzimanje javnih površina,

d)                  prodaju roba ili pružanje usluga izvan poslovnih prostorija,

e)                  priređivanje zabavnih igara,

f)                    organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima,

g)                  korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne energije,

h)                  korištenje podzemnih i nadzemnih instalacija,

i)                    korištenje uređaja za pružanje usluga kablovske televizije i bežičnog interneta i

j)                    korištenje lokalnih cesta i javnih površina.

 

Prijava takse vrši se do 31. januara tekuće godine za tu godinu, a prijava se podnosi, Poreznoj upravi, Ispostava Bihać za taksu na istaknutu firmu, dok se za sve ostale takse prijava podnosi Službi za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Bihaća.