Grad Bihać

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI KOMUNALNE TAKSE

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI KOMUNALNE TAKSE

Odlukom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br: 4/19, 6/20, 7/21 i 12/22) propisane su vrste, visina (tarifa) i način plaćanja komunalnih taksa na području grada Bihaća.

Obveznici komunalne takse su pravna i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost i koja koriste predmet, prostor ili pružaju uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse. 

U skladu sa navedenom Odlukom, komunalne takse se plaćaju za:

a)         istaknutu firmu,

b)         isticanje reklama,

c)         privremeno zauzimanje javnih površina,

d)         prodaju roba ili pružanje usluga izvan poslovnih prostorija,

e)         priređivanje zabavnih igara,

f)         organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima,

g)         korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne energije,

h)         korištenje podzemnih i nadzemnih instalacija i

i)         korištenje uređaja za pružanje usluga kablovske televizije i bežičnog interneta.

 

Prijava komunalne takse podnosi se do 28. februara tekuće godine za tu godinu, i to Poreznoj upravi, Ispostava Bihać za komunalnu taksu na istaknutu firmu, dok se za sve ostale vrste komunalnih taksa prijava podnosi Službi za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša Grada Bihaća.

S tim u vezi, nadležna Služba poziva sve obveznike plaćanja komunalne takse da podnesu prijavu, obzirom da su Odlukom propisane i sankcije za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima, te za fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost ukoliko postupaju suprotno odredbama ove Odluke, odnosno ne podnesu prijavu za razrez komunalne takse na propisani način.