Grad Bihać

Obavještenje o prijavi komunalne takse

Obavještenje o prijavi komunalne takse

Odlukom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br: 4/19, 6/20 i 7/21) propisane su vrste, visina (tarifa) i način plaćanja komunalnih taksa na području grada Bihaća.

Obveznici komunalne takse su pravna i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost i koja koriste predmet, prostor ili pružaju uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse. 

Komunalne takse se plaćaju na godišnjem nivou za:

a) istaknutu firmu,

b) isticanje reklama,

c) privremeno zauzimanje javnih površina,

d) prodaju roba ili pružanje usluga izvan poslovnih prostorija,

e) priređivanje zabavnih igara,

f) organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima,

g) korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne energije,

h) korištenje podzemnih i nadzemnih instalacija i

i) korištenje uređaja za pružanje usluga kablovske televizije i bežičnog interneta.


Prijava takse vrši se do 28. februara tekuće godine za tu godinu, a prijava se podnosi, Poreznoj upravi, Ispostava Bihać za taksu na istaknutu firmu, dok se za sve ostale takse prijava podnosi Službi za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša Grada Bihaća.

Iako je protekao propisani rok za podnošenje prijava za razrez komunalne takse, nadležna Služba poziva sve obveznike plaćanja komunalne takse da podnesu prijavu, obzirom da su Odlukom propisane i sankcije za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima, te za fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost ukoliko postupaju suprotno odredbama ove Odluke, odnosno ne podnesu prijavu za razrez komunalne takse na propisani način.