Grad Bihać

Obavijest Službe za inspekcijske poslove Grada Bihaća

Obavijest Službe za inspekcijske poslove Grada Bihaća

Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća obavještava vlasnike ili korisnike individualnih i poslovnih objekata i upravitelje objekata kolektivnog stanovanja da su shodno odredbama člana 95., 96., 97. i člana 98. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada  Bihaća, broj 12/18,8/21) obavezni:

- uklanjati snijeg i led sa prilaza objektu i to cijelom dužinom objekta, širine

   potrebne za nesmetan prolaz pješaka, najviše do jednog metra prema kolovozu;

- uklanjati snijeg i led sa krovova tih objekata;

- uklanjati snijeg sa drveća pokraj tih objekata, koje izlazi na javne saobraćajne

   površine i površine koje služe za kretanje i zadržavanje pješaka;

Vlasnici ili korisnici individualnih i poslovnih objekata i upravitelji objekata kolektivnog stanovanja koji se grade ili su u trošnom i ruševnom stanju osim uklanjanja snijega i leda sa krovova i postavljanja snjegobrana obavezni su postaviti posebne znakove upozorenja radi osiguranja sigurnosti za kretanje i prolaz pješaka.

Radi zaštite i sigurnosti ljudi i imovine zabranjeno je:

1) gomilanje snijega i leda sa dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i

    trotoare; 

2) bacanje snijega i leda ispred zgrada i poslovnih objekata na trotoare i ulicu;

3) zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i drugih otvora;

4) deponovanje snijega i leda na javne površine;

5) parkiranje vozila na saobraćajnicama, na ili uz trotoare, na način da se onemogući

    rad zimske službe;

6) sankanje i klizanje na javnim površinama;

Upozoravamo da će komunalna inspekcija Službe za inspekcijske poslove Grada Bihaća u narednom periodu intenzivirati kontrolu provedbe citiranih odredbi Odluke, te u slučaju neizvršenja istih poduzetih sve zakonom dopuštene mjere.

 

Pomoćnik gradonačelnika

  za inspekcijske poslove

        Suvad Tutić