Grad Bihać

Obavijest proizvođačima otpada, vlasnicima otpada i operatoru otpada

Obavijest proizvođačima otpada, vlasnicima otpada i operatoru otpada

 Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik USK-a“, broj 4/12, 8/14) i Pravilnikom o vođenju evidencije o otpadu („Službeni glasnik USK-a“ broj 30/12) propisano je da su proizvođači otpada, vlasnici otpada i operator otpada obavezni voditi evidenciju o otpadu, te djelovodnik sa podacima za svaku vrstu otpada dostavljati dva puta godišnje gradskom organu uprave nadležnom za poslove upravljanja otpadom (do15.jula za prvu polovinu tekuće godine i do 15. januara za prethodnu godinu).

S tim u vezi pozivamo sve proizvođače otpada, vlasnike otpada i operatora otpada na području grada Bihaća da, najkasnije do 15. januara 2023. godine, dostave djelovodnik za svaku vrstu otpada koji sadrži podatke  za 2022. godinu Službi za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša.

          Ukoliko su podaci za prvu polovinu 2022. godine već dostavljeni, potrebno je  dostaviti  samo podatke za drugu polovinu 2022. godine.