Grad Bihać

Obavijest o predavanju kandidatskih lista za izbore u mjesnim zajednicama

Obavijest o predavanju kandidatskih lista za izbore u mjesnim zajednicama

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                           

UNSKO – SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

Služba za poslove kabineta i mjesne zajednice

Broj: 08/2____________/22

Bihać, 07.03.2022. godine


                                                                                      O B A V J E Š T E NJ E


Obavještavaju se građani, organi političkih stranaka, organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesnih zajednica grada Bihaća, da će se dana 23. i 24. aprila 2022. godine održati izbori za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica,  te se pozivaju da u periodu  od 14. marta (ponedjeljak)  do 01. aprila (petak) 2022. godine dostave prijedloge kandidata za članove savjeta mjesnih zajednice (kandidatske liste).

Prijedlozi se dostavljaju u pisanoj formi, putem protokola, Službi za poslove kabineta i mjesne zajednice.

Prijedlog kandidata za članove savjeta mjesne zajednice mogu podnijeti: građani upisani u birački spisak za područje mjesne zajednice, organi političkih stranaka i druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesnih zajednica, vodeći računa da predloženi kandidati imaju prebivalište na području mjesne zajednice.

Ako građani podnose kandidatsku listu, prijedlog mora biti potpisan od najmanje četrdeset građana sa područja mjesne zajednice upisanih u Centralni birački spisak.

Građani, organi političkih stranaka i druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesne zajednice u pravilu predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta. Ukoliko se predloži veći broj kandidata, na listu kandidata će se uvrstiti kandidati koji su prvi po redosljedu predlaganja.

Prilikom predlaganja kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica mora se voditi  računa  da sastav kandidatske liste odražava  približno nacionalnu strukturu, te zastupljenost spolova i područja mjesne zajednice.

Kandidatska lista mora sadržavati naziv predlagača, redni broj, prezime, ime jednog od roditelja i ime kandidata, izjavu o prihvatanju kandidature i ovjeren potpis predlagača.

Ako su građani predlagači, kandidatska lista mora sadržavati redni broj, prezime, ime jednog od roditelja i ime kandidata, izjavu o prihvatanju kandidature, te jedinstveni matični broj i potpis svih građana predlagača.

Za informacije o broju članova savjeta koji se bira i sve druge informacije u vezi sa podnošenjem prijedloga kandidata, možete se obratiti Službi za poslove kabineta i mjesne zajednice Grada Bihaća, kancelarija broj 116 ili na  telefon broj  229-622, a možete posjetiti i zvaničnu internet stranicu Grada Bihaća (www. bihac.org).

                                                                                                                  

Obrađivači: 

Elmedin Mehadžić

Fersadeta Hadžić   

                                                                                                                                            Pomoćnik Gradonačelnika

                                                                                                                                 za poslove kabineta i mjesne zajednice                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    Dijana Bišćević

  


Dostavljeno:

1. Mjesne zajednice - oglasne ploče

2. Grad Bihać- oglasna ploča i zvanična web stranica

3. JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

4. a/a