Grad Bihać

Obavijest o izmjeni Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća

Obavijest  o izmjeni  Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća

Broj: 05/4-20-3784-1/22

Bihać, 10.08.2022.god.

 

Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje:

 

 

O B A V I J E S T

o izmjeni  Javnog poziva za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća

 

 

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači Grada Bihaća da se u Javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća u članu 5. kojim je definisana potrebna dokumentacija kod prijave na Javni poziv briše tačka 1.8.

„dokaz o identifikaciji katastarskih čestica na terenu izdat od nadležne službe  (konstatacija sa premjerom)“.

U članu 11. Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća mijenja se rok za podnošenje prijava na Javni poziv i produžava  do 16.09.2022. godine.

Ostali elementi navedeni u Javnom pozivu ostaju nepromijenjeni.

Nakon završenog Javnog poziva i javnog otvaranja ponuda a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od strane Gradskog vijeća i uz prethodnu Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Komisija koju imenuje Gradonačelnik obiće sve parcele koje se traže u zakup i po službenoj dužnosti obaviti identifikaciju katastarskih čestica na terenu i sačiniti zapisnik o stvarnom stanju zemljišta na terenu i mogućnosti uvođenja u posjed.

 

                                                                                   Po ovlaštenju Gradonačelnika

                                                                     broj: 02/1-30-41712/22 od 28.07.2022. godine

                                                                                           Jasmin Stambolija