Grad Bihać

O B A V I J E S T o produženja roka po Javnom pozivu obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH

O B A V I J E S T  o produženja roka po Javnom pozivu obrtnicima za usklađivanje poslovanja   sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH


U skladu sa Instrukcijom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za postupanje nadležnih općinskih/gradskih organa za obrtničku djelatnost, dostavljenom putem Obrtničke komore Federacije BiH Informacijom broj: 47-12-09/22 od 29.09.2022.godine, obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području Grada Bihaća, da se rok za podnošenje zahtjeva za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH, po Javnom pozivu broj: 05/3-17-sl./22 od 20.09.2022.godine objavljenom putem sredstava javnog informisanja (Radio Bihać i web stranica Grada Bihaća) i oglasnoj ploči Grada Bihaća, produžava do 31.12.2022.godine.

Za sve informacije zainteresirana lica se mogu obratiti na brojeve telefona: 037/229-670 ili 037/229-620, kao i neposredno Gradskoj upravi-Služba za finansije, privredu i poljoprivredu, III sprat, kancelarije broj 46. i 47.