Grad Bihać

Javni uvid na Nacrt Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca i napuštenih i izgubljenih pasa

Javni uvid na Nacrt Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih  ljubimaca i napuštenih i izgubljenih pasa

U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Bihać, broj: 01-19-5-237  od 22.11.2021. godine o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, i napuštenih i izgubljenih pasa (dalje: Nacrt Odluke), u prilogu akta vam dostavljamo Nacrt Odluke, radi davanja prijedloga, mišljenja i sugestija.

Prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke možete dostaviti isključivo u pismenoj formi putem Obrasca za dostavljanje prijedloga, mišljenja i sugestija Službi za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša.

 Obrazac se popunjava na računaru i može se preuzeti putem web stranice Grada Bihaća ili zahtjevom putem e-maila vildana.zulic@bihac.org. Rok za dostavu prijedloga, mišljenja i sugestija je 24.12.2021. godine. Ukoliko isti ne budu dostavljeni u navedenoj formi navedeni neće biti niti razmatrani.

Završna javna rasprava održat će se u vijećnici Grada Bihaća 20.12.2021. godine sa početkom u  10:00 sati. 

Prilozi:

-       Nacrt „Odluke o načinu držanja izaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, i napuštenih i izgubljenih pasa“

-       Zaključak o prihvatanju i stavljanjuna javnu raspravu nacrta odluke, broj: 01-19-5-237 od22.11.2021. godine

-       Obrazac za dostavljanje prijedloga,mišljenja i sugestija