Grad Bihać

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 52/09) , člana 1.  Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća  („Službeni glasnik Grada Bihaća “broj 8/22) , Gradonačelnik Grada Bihać o b j a v lj u j e:


  •  Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać

 

Član 1.

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća , koje je Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 5/22) i Dopunom Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 8/22) određeno za davanje u zakup raspisuje se za dole navedene katastarske čestice i to  koje se vode kao kultura oranica/njiva , livada i voćnjak .

Zemljište koje se vodi kao kultura pašnjak nije predmet ovog javnog poziva.


 Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać


PRIJAVNI OBRAZAC ZA JAVNI POZIV