Grad Bihać

Javni poziv za sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju na području Grada Bihaća u 2022. godini

Javni poziv za sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju na području Grada Bihaća u 2022. godini

Na osnovu člana 52. tačka c) i člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 13/15 i 13/18) a u vezi sa članom 3. tačka 2) Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj: 01-11-958/22 od 14. 03. 2022. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj: 01-11-958-1/22 od 04. 04. 2022. godine, Gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje


JAVNI POZIV
za sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju na području Grada Bihaća u 2022. godini


I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju na području grada Bihaća u 2022. godini.


II PRAVO NA OSTVARIVANJE POTICAJA

  • Pravo na poticajna sredstva mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji:
  • Imaju prebivalište na području grada Bihaća i stanovnici grada Bihaća koji su na svojim porodičnim gazdinstvima obavili proljetnu sjetvu/sadnju poljoprivrednih kultura,
  • Imaju dokaz o kupljenom sjemenu i mineralnom gnojivu (fiskalni račun i faktura na ime podnosioca zahtjeva),
  • U propisanom roku predali zahtjev sa potrebnom dokumentacijom na protokol Grada Bihaća,
  • Ispunjavaju i posebne uslove propisane ovim javnim pozivom.


III       POSEBNI USLOVI

  • Pravo na novčana sredstva mogu ostvariti oni koji:
  • su kupili i zasijali na području grada Bihaća u proljeće 2022. godine sljedeće poljoprivredne kulture: kukuruz, ječam, zob, tritikal, soja, heljda, djeteline, krompir, grah, luk (lukovica), kupus i 
  • kupili mineralno gnojivo (NPK i/ili KAN) za osnovnu i dopunsku prihranu.


Kao dokaz o kupovini sjemena i mineralnih gnojiva podnosioci su u obavezi priložiti fiskalni račun sa fakturom isključivo na ime podnosioca zahtjeva (original ili kopija). Računi moraju biti izdani od prodavca u proljeće 2022. godine.


IV       MINIMALNA I MAKSIMALNA VRIJEDNOST PODRŠKE

Minimalna vrijednost svih priloženih fiskalnih računa po jednom poljoprivrednom proizvođaču iznosi 200,00 KM.

Maksimalna vrijednost svih priloženih fiskalnih računa po jednom poljoprivrednom proizvođaču za koje će se vršiti obračun iznosi 10.000,00 KM za fizičko lice i 20.000,00 KM za poljoprivredni obrt i pravno lice.

Iz budžeta Grada Bihaća sufinansirat će se kupovina repromaterijala sa 30% vrijednosti priloženih svih fiskalnih računa sa uključenim PDV-om.

Poljoprivredni proizvođači koji su u sistemu PDV-a, obračun će se vršiti bez PDV-a.

U slučaju prekoračenja ukupno planiranih novčanih sredstava za proljetnu sjetvu, izvršit će se proporcionalno umanjenje po svim blagovremenim, potpunim i prihvatljivim zahtjevima.

U slučaju da ukupni zbir novčanih sredstava po svim zaprimljenim zahtjevima bude manji od ukupno Pravilnikom planiranih novčanih sredstava, izvršit će se proporcionalno uvećanje po svim blagovremenim, potpunim i prihvatljivim zahtjevima.


V         ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva po ovom pozivu traje od datuma objave javnog poziva a najkasnije do 16. 05. 2022. godine.

Zahtjev se može preuzeti lično u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu, Info pultu Grada Bihaća i web stranici.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom predaje se lično na protokol Grada Bihaća.

Sve dodatne informacije zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu ili putem telefona: 037/229-630, 037/229-620.


VI        OBJAVA JAVNOG POZIVA

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Bihaća, JP RTV "Bihać", web stranici, društvenim mrežama Grada Bihaća i putem Službe za poslove Kabineta i mjesne zajednice.


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Zahtjev za sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju na području Grada Bihaća u 2022. godini