Grad Bihać

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje pravnih lica za zbrinjavanje pasa lutalica za 2022. godinu

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje pravnih lica za zbrinjavanje pasa lutalica za 2022. godinu

Na osnovu člana 27. Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca i napuštenih i izgubljenih pasa („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 02/22, 04/22) i Pravilnika o sufinanciranju pravnih lica koja su registrirana za zaštitu i dobrobit životinja („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 04/22), gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje

 

 

 

J A V N I   P O Z I V

za prijavu projekata za sufinanciranje pravnih lica za zbrinjavanje pasa lutalica

za 2022. godinu

 

 

 

1.   PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet  Javnog poziva je  prikupljanje prijava projekata za prijavu  projekata za sufinanciranje pravnih lica za zbrinjavanje pasa lutalica za 2022. godinu.

Svrha i cilj ovog javnog poziva je da se smanji broj pasa lutalica na području grada Bihaća i spriječi ponovno povećanje broja napuštenih pasa i vraćanje istih na ulicu.

 

2.   PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruženja registrirana za zaštitu i dobrobit životinja koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području grada Bihaća.

 

3.   VRSTA PROJEKATA

Sredstva se dodjeljuju za projekte u vrijednosti do 20.000 KM koji za cilj imaju:

a)          jačanje tehničkih kapaciteta Udruženja,

b)          izgradnju skloništa za životinje,

c)          promociju i jačanje svijesti građana o zaštiti i dobrobiti životinja.

 

4.   DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA

Udruženja prijavitelji na javni poziv su dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju kako bi dokazala ispunjavanje uslova:           

a)      Rješenje  o upisu u registar neprofitnih organizacija kod Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog  kantona  iz kojeg je  vidljivo sjedište udruženja na području Bihaća i djelatnost usmjerena za zaštitu i dobrobit životinja i Izvod iz Registra neprofitnih organizacija (original ili ovjerena kopija originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa i ne starija od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva).

b)      Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno ID broj, koje izdaje Porezna uprava F BiH Kantonalni ured Bihać - dostavlja se ovjerena kopija originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva,

c)      Karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za financije - dostavlja se u ovjerenoj kopiji originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva.

d)      Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu kalendarsku godinu, ili početni bilans ako  je  udruženje  počelo  sa  radom  tekuće godine - dostavlja se u ovjerenoj  kopiji  originala  koja mora  biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva.

e)      Godišnji narativni izvještaj za prethodnu godinu.

f)       Predračun ili ponudu za svaku stavku nabavki iz Budžeta projekta koja je u iznosu većem od 500,00 KM. Predračun ili ponuda ne može biti urađen od strane samog udruženja.

 

5.   FORMALNO-PRAVNI NEDOSTACI

Neće se uzeti u dalje razmatranje prijave prijavitelja dostavljene po javnom pozivu:

a)      koje su neblagovremene (dostavljene nakon proteka roka određenog javnim pozivom),

b)      koje ne sadrže kompletnu dokumentaciju koja se traži javnim pozivom,

c)      koje projektni prijedlog ne dostave u zatvorenoj koverti sa nalijepljenom naznakom na koverti ,,Prijava na javni poziv - NE OTVARAJ",

d)      koji ne dostave projekat ovjeren i potpisan od strane podnosioca, i to na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa web-stranice Grada Bihaća (www.bihac.org ),

e)      kojom se vrši dodjela podgrantova, odnosno dodjela novčanih sredstava drugim pravnim i fizičkim licima,

f)       koji dostave projekte usmjerene na oblasti suprotno onim koje su određene u javnom pozivu,

g)      čija ponuda ili predračun bude urađen od strane ,,samog prijavitelja“ za robe i usluge koje su definirane kroz budžet projektnog prijedloga,

h)      koji planiraju troškove vlastitih ljudskih resursa za implementaciju projekta iz sredstava Grada Bihaća koji su predmet javnog poziva,

i)        koji su prethodnih godina dobili sredstva od Grada Bihaća, a nisu ispunili obavezu pravdanja i izvještavanja,

j)        čiji su projekti i aktivnosti napravljeni samo u korist članova Udruženja,

k)      projektni prijedlozi čiji administrativni troškovi (režije, telefonski  troškovi, uredski materijal, bankovni troškovi, usluge knjigovodstvenog servisa, najam ureda i slično) prelaze 20% ukupnog budžeta projekta,

l)        koji dostave dva ili više projektnih prijedloga,

m)    za već završene projekte/aktivnosti.

 

 

6. OBJAVLJIVANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv za dodjelu sredstava objavljuje se najmanje na web-stranici Grada Bihaća (www.bihac.org) i ostaje otvoren 15 dana.

Rezultati Javnog poziva također će biti objavljeni na službenoj web stranici Grada Bihaća.

 

7.   NAČIN IZBORA PROJEKATA I BODOVANJE

Komisiju za razmatranje i ocjenu primljenih projekata imenovat će gradonačelnik Grada Bihaća, posebnim rješenjem, sa zadatkom da na osnovu objavljenog Javnog poziva, izvrši selekciju i ocjenu primljenih projekata.

Komisija prvo vrši formalno-pravnu provjeru pristiglih projekata, te za one koji su iste zadovoljili pristupa bodovanju.

Bodovanje projekata Komisija vrši na osnovu slijedećih kriterija:

a)      Operativni kapaciteti maksimalno do 15 bodova.

b)     Relevantnost maksimalno do 20 bodova.

c)      Metodologija maksimalno do 15 bodova.

d)     Održivost maksimalno do 15 bodova.

e)      budžet i isplativost maksimalno do 15 bodova.

f)      sufinanciranje projekta maksimalno do 5 bodova.

Za svaki kriterij pojedinačno se dodjeljuje od 0, 1, 3 ili 5 bodova po projektnom prijedlogu. Svaki član Komisije za evaluaciju pojedinačno ocjenjuje svaku prijavu, a konačna ocjena je prosječna ocjena koja se dobija dijeljenjem zbira ocjena za svaki kriterij sva tri člana Komisije sa brojem 3. Da bi stekli pravo na financiranje projektni prijedlozi moraju ostvariti minimalno 50 ukupnih bodova.

Pri razmatranju projektnih prijedloga Komisija zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja o projektu od prijavitelja.

Detaljne tablice bodovanja su sastavni dio su Pravilnika o sufinanciranju pravnih lica koja su registrirana za zaštitu i dobrobit životinja („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 02/22).

 

8.   NAČIN OBAVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

Prijavitelji koje ne ispunjavaju formalno-pravne uslove, zatim prijavitelji čiji su projektni prijedlozi dobili manje od 50 bodova i ne nalaze se na predloženoj listi uspješnih projekata za sufinanciranje, bit će o tome pisano obaviješteni od strane Komisije uz navođenje razloga za odbijanje.

 

9.   PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Korisnici sredstava dužni su Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dostaviti Gradu u roku od 15 dana od dana realizacije projekta.

 

 

 

10.         NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Obrazac za prijavu projekta sa budžetom treba biti u zadanom formatu (preuzima se sa web-stranice Grada Bihaća www.bihac.org), kompletiran sa obaveznom dokumentacijom, te dostavljeni na način da su isti uvezani i poredani prema zadanom redoslijedu.

Projekti se dostavljaju u zatvorenoj koverti (A4 format) sa naljepnicom na koverti koja se preuzima sa web stranice Grada Bihaća (www.bihac.org ).

Projektni prijedlozi dostavljaju se direktno na protokol gradske uprave ili putem pošte. Prijave dostavljene nakon isteka roka iz javnog poziva vraćaju se prijavitelju neotvorene. Sve ostale prijave zajedno sa pratećom dokumentacijom ne vraćaju se prijavitelju.

Rok za dostavu prijava je zaključno sa 07.06.2022. godine (utorak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se direktno na protokol gradske uprave ili putem pošte na adresu:

Grad Bihać

Ul. Bosanska br. 4.

77 000 Bihać

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje pravnih lica za zbrinjavanje pasa lutalica za 2022. godinu“ - NE OTVARATI

 

Za dodatne informacije može se obratiti do 5 dana prije zatvaranja javnog poziva i to isključivo na e-mail: mirela.alijagic@bihac.org.

 

Broj: 04/3-11-1384/22

Bihać, 23.05.2022. godine


Ovdje u prilogu možete preuzeti obrazac projekta i obrazac budžeta :  


https://www.bihac.org/files/media/628c790cf3335.doc  

https://www.bihac.org/files/media/628c78b6875bc.xls  

                                                                            Po ovlaštenju gradonačelnika

                                                        broj: 02/1-30-2786/22 od 17.05.2022. godine

                                                                                       Jasmina Ćoralić