Grad Bihać

Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu

Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijima, postupku odabira i načinu dodjele sredstava Budžeta Grada Bihaća za su/financiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD),  (Službeni glasnik Općine Bihać broj 1/13), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje


J A V N I    P O Z I V
za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu


Raspisuje se javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu.

Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju OCD registrovane u BiH, čiji će se projekti realizirati u tekućoj budžetskoj godini, na području Grada Bihaća, a odnose se na prioritetne definisane u integralnom tekstu javnoj poziva.

Po javnom pozivu za predlaganje projekata mogu se prijaviti najviše dva (2) projekta čiji budžet iznosi minimalno 3.000 KM, a maksimalno 15.000 KM po predloženom projektu.

Predlagač projekta može potraživati ukupan iznos sredstava za realizaciju projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan posebno naznačiti u prijavnom obrascu i projektu kojeg predlaže.

Trajanje projekta ne može biti kraće od tri mjeseca niti duže od šest mjeseci.

Dokumenti za podnošenje prijedloga  projekata navedeni su u integralnom tekstu javnog poziva.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv može se preuzeti lično u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grada Bihaća, radnim danom u vremenu od 09.00 do 12.00 sati i na web stranici Grada Bihaća www.bihac.org. 

Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, ulica Bosanska 4, s naznakom: Komisija za odabir projekata i dodjelu sredstava „Prijava projekta OCD“, a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grad Bihać. 

Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 28 dana od dana objave u sedmičnom listu Unsko-Sanske novine „Krajina“ i  na web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org). 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne uzimaju se u razmatranje. 


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Integralni tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.


Dokumenti za prijavu:

Smjernice za podnosioce prijedloga i kriteriji za odabir

Aneks 1- Obrazac prijedloga projekta

Aneks 2-Prijedlog budzet

Aneks 3-Matrica logickog okvira

Aneks 4-Plan aktivnosti i promocije

Aneks 5-Administativni podaci o aplikantu

Aneks 6-Finansijska identifikaciona forma

Aneks 7-Izjava o podobnosti

Aneks 8-Lista za provjeru