Grad Bihać

Javni poziv za predlaganje projekata kulture za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu

Javni poziv za predlaganje projekata kulture za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava  tekući grant za projekte kulture u Gradu Bihaću (''Službeni glasnik Grada Bihaća'' broj 2/18) Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje:

Javni poziv za predlaganje projekata kulture za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu 

 

I

Raspisuje se javni poziv za predlaganje projekata kulture za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu.  

 

II

Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju udruženja iz oblasti kulture i kulturno-umjetnička društva sa sjedištem na području grada Bihaća.

  

III 

U Budžetu Grada Bihaća za 2021. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima za kulturu u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.

 

Grad Bihać zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Namjenskim budžetskim sredstvima Grada Bihaća zainteresovani aplikanti mogu su/finansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

Po odobrenom projektu  može se dodijeliti maksimalno 4.000.00 KM.

Rok za implementaciju odobrenih projekata je 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

IV

Prijava na Javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu.

 

Prijavni obrazac objavljuje se na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org).


Dokumenti za podnošenje prijedloga projekta su:

 

-        popunjen prijavni obrazac,

-        rješenje o registraciji,

-        uvjerenje o poreskoj registraciji,

-        transakcijski račun (kopija  ugovora sa bankom ili potvrda banke),

-        kratak opis projekta kojim udruženje/društvo aplicira za dodjelu sredstava, s jasnom definicijom ciljeva, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim planom provođenja aktivnosti, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će aplikant informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta),

-        za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva.

 

Aplikant dostavlja fotokopije tražene dokumentacije, a u slučaju da projekat bude odobren, originalni dokumenti bit će zatraženi na uvid.


V

 Kriteriji za ocjenu podnesenih prijava su navedeni u Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za projekt kulture u Gradu Bihaću.

VI

 Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, ulica Bosanska 4, s naznakom: Komisija za odabir projekata i dodjelu sredstava „Prijava projekta kulture “, a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grad Bihać.

O primljenim prijavama vodi se evidencija i izdaje potvrda o prijemu. 

VII

 Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 15 dana od dana objave u sedmičnom listu Unsko-Sanske novine  „Krajina“  i  na web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org).

 Blagovremeni i potpuni prijedlozi projekata vrednuju se sistemom bodovanja po utvrđenim kriterijima. Utvrđena rang lista za su/finansiranje projekata u budžetskoj godini na koju se javni poziv odnosi, objavljuje se na web stranici i oglasnoj tabli Grada Bihaća.

Nepotpuni i neblagovremeni projekti se ne uzimaju u razmatranje.

 Predlagačima neblagovremenih, nepotpunih, diskvalificiranih projekata, te projekata koji su uvršteni na rang listu, ali za njihovo su/finansiranje nedostaju raspoloživa sredstva, dostavlja se pisana obavijest s obrazloženjem.

Međusobna prava i obaveze između Grada Bihaća i  onih kojima budu dodijeljena sredstva za su/finansiranje projekata uredit će se  ugovorom.


Prijavni obrazac


GRADONAČELNIK

   Šuhret Fazlić