Grad Bihać

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2  sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 49/06 i 51/09), člana 142. stav (1) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 13/15 i 13/18), Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću (broj: 01-11-4415/21 od 05. 08. 2021. godine) i Memoranduma o razumijevanju (MoR) Ureda za koordinaciju projekata – PCU i Grada Bihaća od 19. 06. 2018. godine (kojim su osigurana donatorska sredstva od strane PCU 40%, Grada Bihaća 40% i vlastitog učešća korisnika 20%), a u cilju razvoja proizvodnje povrća u plastenicima, Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 msa dodatnom opremom putem sufinansiranja

 

 

I   PRAVO UČEŠĆA


Pravo na učešće u Projektu imaju osobe sa područja grada Bihaća koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište koje posjeduju uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 

NAPOMENA

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu grada Bihaća i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol grada Bihaća sa naznakom „Javni poziv za dodjelu plastenika”. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 7 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici grada Bihaća (www.bihac.org,), Oglasnoj ploči grada Bihaća i sedmičnom listu „Krajina”.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu grada Bihaća, ili na telefon broj: 037/229-630 radnim danom od 08:00 - 15:30 sati. 

 

Javni poziv ostaje otvoren do 20. 08. 2021. godine.

Integralni tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.