Grad Bihać

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticajna sredstva u poljoprivredi iz Budžeta Grada Bihaća

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticajna sredstva u poljoprivredi iz Budžeta Grada Bihaća

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

 

 

Na osnovu člana 52.tačka c) i člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15 i 13/18),a u vezi sa članom 3.tačka 1) Pravilnika o kriterijima ,načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj:01-11-958/22 od 14.03.2022.godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima , načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj:01-11-958-1/22 od 04.04.2022.godine , Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje :

 

 

 

 

JAVNI POZIV

za

podnošenje zahtjeva za podsticajna sredstva u poljoprivredi iz Budžeta Grada Bihaća

 

 

 

I.PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je sufinansiranje kupovine novih poljoprivrednih mašina i priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju  kao i poljoprivrednih mašina i priključaka iz uvoza starosti do pet godina , ulaganja u kupovinu rasplodnih junica , pakirnica , sušara , ambalaže i mašina za prvi stepen dorade kao i opreme za pčelarstvo

 

II  OPĆI UVJETI  ZA OSTVARIVANJE PRAVA  NA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

Za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva moraju biti ispunjeni slijedeći opći uvjeti i to :

1) Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u RPG i RK koji se vodi u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu Grada Bihaća

2) Ulaganje mora biti provedeno na PPG ili PG koje se nalazi na teritoriji grada Bihaća

3) Da podnosilac zahtjeva prema evidenciji Službe za finansije , privredu i poljoprivredu  nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Gradu Bihaću ( dokaz pribavlja Služba za finansije privredu i poljoprivredu Grada Bihaća po službenoj dužnosti) ili da dostavi ovjerenu kopiju sporazuma o reprogramiranju duga koji ima prema Gradu Bihaću

4) Podnosilac zahtjeva mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogamiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje

 

 

 

 

III   POSEBNI  UVJETI  ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA

        SREDSTVA

 

Osim ispunjavanja općih uvjeta podnosilac zahtjeva mora ispunjavati i posebne uvjete i to :

 

a)   Prihvatljivi troškovi

 - ulaganja  u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju , pakirnica , sušara, ambalaže i mašina za prvi stepen dorade. Gore navedena oprema   mora biti nova ili ako je iz uvoza, ne starija od pet godina

-  ulaganja u kupovinu rasplodnih junica

-  ulaganje u kupovinu opreme za pčelarstvo

 b)  Neprihvatljivi troškovi

    -  porezi , carinske i uvozne dažbine i ostale naknade.

   -  nabavka korištene opreme i poljoprivredne mehanizacije iz uvoza starije od pet godina.

 c) Minimalna i maximalna vrijednost investicije

 - minimalna prihvatljiva vrijednost investicije koja je vrijednost podrške sa uključenim PDV-om je 1.000,00KM.

  - maximalna prihvatljiva vrijednost investicije do koje se vrši obračun podrške je 30.000,00KM sa uključenim PDV-om.

d) Iznos podrške

 

 - osnovni iznos podrške utvrđuje se na osnovu faktura / računa i predračuna o kupovini .

 - osnovni iznos podrške je do 25%  prihvatljivih troškova ulaganja i ne mogu biti veći od 7.500,00 KM po jednom podnosiocu zahtjeva

- jedan podnosilac zahtjeva može dobiti podsticajna sredstva samo po jednom osnovu

e) Valuta

 

 - Troškovi na fakturama/računima i predračunu mogu biti izraženi u KM ili stranoj valuti.

  - Troškovi na fakturama/računima i predračunu čija je vrijednost izražena u stranoj valuti preračunavaju se u BAM  prema srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan objave javnog poziva.

 

f) Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku

 - Podnosilac zahtjeva prije podnošenja zahtjeva pribavlja predračun ili fakturu/račun sa detaljnom     specifikacijom svih troškova.

- Ukoliko Podnosilac zahtjeva dostavlja predračun za ostvarivanje prava na novčanu podršku po ovom osnovu dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog u predračunu do 01.10.2022.godine i dostaviti u Službu za finansije, privredu i poljoprivredu original fakturu/ račun ili ovjerenu fotokopiju.

 -  U obzir će se uzeti predračuni  , fakture / računi izdane u periodu od 01.01.2021.godine do 30.09.2021.godine

 

g) Podnošenje zahtjeva za podršku

-          Zahtjev za svaki vid podrške podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu

preuzeti  sa web. stranice Grada Bihaća ili u šalter sali gradske uprave .

 -   Zahtjevi će se predavati nakon raspisivanja javnog poziva

 -  Javni poziv će se objaviti  na web stranici Grada Bihaća , društvenim mrežama , JP RTV „Bihać“ a o istom će se  poljoprivredni proizvođači  obavijestiti i putem Službe za poslove kabineta i mjesne zajednice.

 

IV POTREBNA  DOKUMENTACIJA

 

1. Ulaganja  u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju , pakirnica , sušara, ambalaže i mašina za prvi stepen dorade.

Nakon raspisivanja javnog poziva  podnosilac zahtjeva dostavlja zahtjev za novčanu podršku na propisanom obrascu uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerene kopije i to :

a)      Popunjen obrazac zahtjeva za podršku za  ulaganja  u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju , pakirnica , sušara, ambalaže i mašina za prvi stepen dorade.

b)     Predračun , Fakturu /račun vezanu za kupovinu gore naveden opreme

c)      Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenoj  fakturi a za fizička lica se, pored ostalog , prihvaća i fiskalni račun. Ukoliko prodavac ne podliježe fiskalizaciji, na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave  na osnovu kojeg  je prodavac oslobođen fiskalizacije,

d)     Ukoliko poticaj ostvaruje na osnovu predračuna notarski ovjerenu izjavu da će uplatu kupljene opreme izvršiti najkasnije do 01.10.2022.godine i dostaviti nadležnoj službi dokaz o uplati – fakturu /račun (original ili ovjerenu fotokopiju)

e)      Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim obavezama za uvezene poljoprivredne mašine i priključne uređaje,

f)      Ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu i priključak koja podliježe registraciji,

g)     Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da poljoprivrednu mašinu i drugu gore navedenu opremu neće otuđiti u roku od tri godine od dana odobravanja novčane podrške

 

h)      Da podnosilac zahtjeva prema evidenciji Službe za finansije , privredu i poljoprivredu  nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Gradu Bihaću  (dokaz pribavlja Služba za finansije privredu i poljoprivredu Grada Bihaća po službenoj dužnosti) ili da dostavi ovjerenu kopiju sporazuma o reprogramiranju duga koji ima prema Gradu Bihaću

h) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogamiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje

2. Ulaganja u kupovinu rasplodnih junica

Nakon raspisivanja javnog poziva  podnosilac zahtjeva dostavlja zahtjev za novčanu podršku na propisanom obrascu uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerene kopije i to:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku za kupovinu rasplodnih junica,

b) Predračun ,fakturu /račun vezanu za kupovinu rasplodnih junica,

c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenoj  fakturi a za fizička lica se, pored  ostalog  prihvaća i fiskalni račun a ukoliko prodavac ne podliježe fiskalizaciji na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave  na osnovu kojeg  je prodavac oslobođen fiskalizacije,

d) Ukoliko poticaj ostvaruje na osnovu predračuna notarski ovjerenu izjavu da će uplatu kupljene opreme izvršiti najkasnije do 01.10.2022.godine i dostaviti nadležnoj službi dokaz o uplati – fakturu /račun (original ili ovjerenu fotokopiju)

e) Dokument o porijeklu rasplodnog grla izdan od nadležne(domaće) institucije,odnosno institucije iz zemlje iz koje je grlo uveženo ,

f) Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da rasplodne junice neće otuđiti u roku od tri godine od   dana odobravanja novčane podrške

g) Da podnosilac zahtjeva prema evidenciji Službe za finansije , privredu i poljoprivredu  nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Gradu Bihaću  (dokaz pribavlja Služba za finansije privredu i poljoprivredu Grada Bihaća po službenoj dužnosti) ili da dostavi ovjerenu kopiju sporazuma o reprogramiranju duga koji ima prema Gradu Bihaću

h) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogamiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje

 

2. Ulaganja u kupovinu opreme za pčelarstvo

 

Nakon raspisivanja javnog poziva  podnosilac zahtjeva dostavlja zahtjev za novčanu podršku na propisanom obrascu uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerene kopije i to :

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku za kupovinu opreme za pčelarstvo,

b)  Predračun , Fakturu /račun vezanu za kupovinu opreme za pčelarstvo

c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenoj  fakturi a za fizička lica se, pored  ostalog  prihvaća i fiskalni račun a ukoliko prodavac ne podliježe fiskalizaciji na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave  na osnovu kojeg  je prodavac oslobođen fiskalizacije,

 d) Ukoliko poticaj ostvaruje na osnovu predračuna notarski ovjerenu izjavu da će uplatu kupljene opreme za pčelarstvo izvršiti najkasnije do 01.10.2022.godine i dostaviti nadležnoj službi dokaz o uplati – fakturu /račun (original ili ovjerenu fotokopiju)

f) Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da kupljenu opremu za pčelarstvo neće otuđiti u roku od tri godine od dana odobravanja novčane podrške

g) Da podnosilac zahtjeva prema evidenciji Službe za finansije , privredu i poljoprivredu  nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Gradu Bihaću  (dokaz pribavlja Služba za finansije privredu i poljoprivredu Grada Bihaća po službenoj dužnosti) ili da dostavi ovjerenu kopiju sporazuma o reprogramiranju duga koji ima prema Gradu Bihaću

h) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogamiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje

 

 

 V ZAVRŠNE ODREDBE

 

 Kontrola na terenu

Kontrolu na terenu  prije isplate sredstava i tokom trogodišnjeg perioda nakon izvršenog konačnog plaćanja , provodi Komisija za novčanu podršku koju imenuje Gradonačelnik .

 O provedenoj kontroli na terenu sačinjava se zapisnik.

Nakon provedenog postupka , Gradonačelnik Grada Bihaća donijeće Zaključak o isplati novčanih sredstava za  podsticaje u poljoprivredi za svakog podnosioca zahtjeva koji ispunjava opće i posebne uvjete propisane javnim pozivom.

U slučajevima gdje se  zapisnikom Komisije za novčanu podršku utvrdi da podnosilac zahtjeva nije ispinio neki od općih ili posebnih uvjeta ili da činjenično stanje na terenu ne odgovara podnešenom zahtjevu , isti će biti odbijen i o tome pismeno obaviješten.

 Ukoliko Komisija tokom kontrole na terenu utvrdi da je podnosilac zahtjeva   predmet novčane podrške prodao, poklonio odnosno na drugi način otuđio  u roku od tri godina od dana isplate , Gradonačelnik će na prijedlog Komisje donijeti zaključak o povratu novčanih sredstava koji su isplaćeni podnosiocu zahtjeva.

 

 

NAPOMENA

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu grada Bihaća, ili na telefon broj: 037/229-630 i 037/229-620 svakim radnim danom od 08:00 - 15:30 sati. 

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 14.10.2022.godine

 Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi  neće se uzeti u razmatranje.


Zahtjeve možete preuzeti na navedenim linkovima: 

zahtjev za sufinansiranje kupovine opreme za pčelarstvo : https://www.bihac.org/files/media/628e1a5ef3ea3.doc

zahtjev za sufinansiranje rasplodnih junica: https://www.bihac.org/files/media/628e1a8274794.doc

zahtjev za sufinansiranje kupovine mehanizacije: https://www.bihac.org/files/media/628e1a3ae76bd.doc

 


 Broj: 01-11- 2893                                                  Po ovlaštenju Gradonačelnika, broj:           Datum:­­­­­ 20.05.2022.god.                                       02/1-30-2786/22 od 17.05.2022. godine

                                                                                             Jasmina Ćoralić