Grad Bihać

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 49/06 i 51/09), člana 142. stav (1) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15 i 13/18) i Sporazuma o saradnji broj: 01-04-1930/21 od 16. 04. 2021. godine zaključenog između Grada Bihaća i NVO Muslim Aid Association u cilju realizacije projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, Gradonačelnik Grada Bihaća donosi:

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 msa dodatnom opremom putem sufinansiranja

 

I   PRAVO UČEŠĆA 

Pravo prijave na Javni poziv u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe životne starosti do 35 godina sa područja grada Bihaća koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište koje posjeduju uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. 

II   USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva  treba da ispunjavaju  sljedeće uslove:

1.     Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,

2.     Da je upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u gradu Bihaću ili da se upiše prije dodjele plastenika.

3.     Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje.

4.     Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

5.     Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20KM),

6.     Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva (2) dana.

Nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta je Služba za finansije, privredu i poljoprivredu Grada Bihaća.


III   KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Odabir korisnika za dodjelu plastenika vrši se na osnovu bodovanja kandidata

a) Osnovni bodovi:

 - pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja  

    (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) ..........................................1-3 boda,

 - slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) ........................................1 bod,

 - dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m)..............................2 boda,

 - jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) ............................................3 boda,

 

Aplikanti kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja, te im je parcela udaljena od stambenog objekta više od 500 metara neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.          

 

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

Ø  podnosilac zahtjeva nezaposlen - 4 boda

Ø  za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje - 2  boda,                   

Ø  za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) - 2 boda,                        

Ø  mlade osobe životne starosti do 35 godina - 5 bodova,

Ø  samohrani roditelji - 5 bodova

Ø  podnosilac zahtjeva ili uži član domaćinstva (dijete ili bračni drug) osoba sa invaliditetom - 2 boda.

socijalni aspekt

Ø  bez primanja - 7 bodova

Ø  ako su primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM - 4 boda

Ø  ako su primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM - 3 boda

Ø  ako su primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM - 2 boda

Ø  ako su primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM  -1 bod

Ø  ako su primanja po članu domaćinstva preko 300,00 KM - 0 bodova

socijalni aspekt stanje na terenu: 0-7 bodova

            (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta)

Ukoliko kandidati pri bodovanju budu imali isti broj bodova, prednost će imati  mlađe osobe.

 

IV   POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika (original ili ovjerena kopija):

 1. obrazac za prijavu na Javni poziv,
 2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva - original ili ovjerena kopija,
 3. ovjerena kućna lista,
 4. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od biroa za zapošljavanje
 5. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od biroa za zapošljavanje
 6. potvrda iz škole/fakulteta za djecu /izdržavane članove domaćinstva, (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)
 7. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke)
 8. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i Ugovor o zakupu),
 9. ovjerena Izjava da ne posjeduje plastenik površine veće od 100 m².
 10. ovjerena Izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 (tri) godine od potpisivanja ugovora,

      11. ovjerena Izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana

12.  dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu)

13.  ovjerena Izjava da će se prije dodjele plastenika upisati u RPG i RK.

 

V  IZBOR KANDIDATA

Grad Bihać objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika. Javni poziv sadrži uslove i kriterije koje kandidat mora ispunjavati, potrebnu dokumentaciju i rok za podnošenje zahtjeva. 

Izbor kandidata za dodjelu plastenika po Javnom pozivu vrši Komisija na osnovu pristiglih prijava.

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja čine: predstavnik NVO Muslim Aid Association, predstavnik Službe za finansije, privredu i poljoprivredu i predstavnik Službe za opću upravu i društvene djelatnosti. 

Zadatak Komisije je da pregleda prispjele prijave, utvrdi da li su iste blagovremene i potpune, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavi uviđaj na licu mjesta, sačini listu krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje, te dostavi istu Gradonačelniku na saglasnost.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Bihaća i službenoj web stranici Grada Bihaća.

NAPOMENA

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu Grada Bihaća i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Bihaća sa naznakom „Javni poziv za dodjelu plastenika”. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org,) i Oglasnoj ploči Grada Bihaća, a o istom će se poljoprivredni proizvođači obavijestiti putem Službe za kabinetske poslove i MZ-e.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu Grada Bihaća, ili na telefon broj: 037/229-630 i 037/229-620 svakim radnim danom od 08:00 - 15:30 sati. 

 

Javni poziv ostaje otvoren do 06. 10. 2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

 Po ovlaštenju Gradonačelnika, 

broj: 02/1-30-4230/21 od 26. 07. 2021. godine

              Jasmin Stambolija