Grad Bihać

Javni poziv za odabir korisnika Gradske tržnice Bihać po povlaštenim uslovima

Javni poziv za odabir korisnika Gradske tržnice Bihać po povlaštenim uslovima

Javni poziv za odabir korisnika Gradske tržnice Bihać po povlaštenim uslovima

 

Grad Bihać početkom 2022. godine, u partnerstvu s projektom „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini„ (EU4AGRI), započinje projekat „Revitalizacija gradske tržnice Bihać“. U tu svrhu i u skladu sa Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 12/18 i 8/21) kojom je, između ostalog, propisana zabrana prodaje ili izlaganja poljoprivrednih, prehrambenih, tekstilnih, tehničkih i drugih proizvoda van prostora otvorenih pijaca, odnosno na individualnim i javnim površinama, osim u slučaju organiziranja manifestacija ili prigodnih sajmova, uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne službe, Grad Bihać raspisuje javni poziv za dodjelu prodajnih mjesta (štandova i rashladnih vitrina) na Gradskoj tržnici Bihać, te korištenje posebne web-stranice (web-shopa) za promociju i prodaju proizvoda po povlaštenim uslovima.

Ovaj javni poziv odnosi se na korištenje tržišne infrastrukture (prodajnog mjesta, odnosno štanda ili rashladne vitrine), promociju i prodaju proizvoda putem posebne web-stranice te korištenje parkinga u ograničenom vremenu po povlaštenim uslovima za 32 korisnika kao i promociju i prodaju proizvoda putem posebne web-stranice po povlaštenim uslovima za još 10 korisnika u periodu od 30 mjeseci i to: u prvih 12 mjeseci korištenje ovih usluga je besplatno. U narednih 12 mjeseci visina popusta iznosi 80%, a u zadnjih 6 mjeseci visina popusta iznosi 50%. Dodatne pogodnosti za korisnike tržišne infrastruture su dvije besplatne mikrobiološke analize mliječnih i mesnih proizvoda, besplatna edukacija o minimalnim standardima za prodaju poljoprivrednih proizvoda i manipulaciji i prodaji roba u uvjetima pandemije COVID 19.

Javni poziv namijenjen je isključivo za lica/privredne subjekte sa područja grada Bihaća koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, starim i tradicionalnim zanatima i izradom rukotvorina i suvenira[1].

Po obliku organizacije krajnji korisnici mogu biti:

-        fizička lica (individualne osobe);

-        obrti/samostalni poduzetnici;

-        preduzeća;

-        zadruge;

-        udruženja.

 

U slučaju da se radi o proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda krajnji korisnici moraju biti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava najmanje 12 mjeseci prije objave ovog javnog poziva.

Ovi krajnji korisnici da bi bili prihvatljivi potrebno je da se bave proizvodnjom unutar sljedećih sektora:

Ø  sektor voća i povrća uključujući masline i grožđe;

Ø  sektor stočarstva;

Ø  sektor mesa;

Ø  sektor mlijeka;

Ø  sektor pčelarstva;

Ø  sektor žitarica i uljarica;

Ø  sektor ljekobilja, aromatičnog bilja i gljiva (uključujući samoniklo ljekobilje).

 

Gradska tržnica Bihać bit će posebno prilagđena osobama koje imaju otežano kretanje, te će prednost u dodjeli štandova imati osobe sa invaliditetom koje imaju otežano kretanje a vlasnici su ili uposlenici preduzeća ili obrta, odnosno vlasnici su ili članovi porodice vlasnika registriranog poljoprivrednog gazdinstva ili domaće radinosti te će raditi kao prodavači na dodijeljenom štandu.

Pri odabiru korisnika komisija će voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti žena, muškaraca i mladih.

Odabrani korisnici potpisat će ugovor sa Gradom Bihaćem o korištenju Gradske tržnice Bihać po povlaštenim uslovima na period od 30 mjeseci.

Planirani početak rada obnovljene Gradske tržnice Bihać je septembar/oktobar 2022. godine.

Javni poziv ostaje otvoren do 31. januara 2022. godine.

Za prijavu po ovom javnom pozivu potrebno je popuniti obrazac u prilogu ovog javnog poziva te isti dostaviti zajedno sa pratećom dokumentacijom (skenirano) putem e-maila na adresu: alana.fajkovic@bihac.org  ili putem pošte ili lično na protokol Gradskog organa uprave Bihać u zatvorenoj koverti adresiranoj na:

Grad Bihać

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Bosanska 4

77000 Bihać

 

Prijava na Javni poziv za Gradsku tržnicu  – NE OTVARAJ!

 Za sva eventualna pitanja zainteresirani aplikanti mogu se obratiti putem e-maila alana.fajkovic@bihac.org ili telefona 037/229-688.[1] Dozvoljeni su sljedeći stari i tradicionalni zanati: Prerada vune i vunovlačarski radovi, tkanje tekstila (na ručnom tkalačkom stanu), dovršavanje tekstila: bijeljenje i bojenje tkanina, proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda: proizvodnja tradicionalnih narodnih nošnji, posteljina, kuhinjskog rublja, pokrivača, jorgana, jastuka, umetaka za kosu, proizvodnja tepiha i prekrivača za pod isključivo na tradicionalni način, proizvodnja tekstilnih prekrivača za pod (tepiha, ćilima, prostirki, hasura i otirača), proizvodnja štavljene kože, proizvodnja pergamentne, lakirane ili metalizirane kože, proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., sedlarskih i remenarskih proizvoda. Proizvodnja ambalaže od drveta: proizvodnja buradi, bačvi, kaca i drugih bačvarskih proizvoda od drveta, izrada zaprežnih kola, drvenih točkova, proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, slame i pletarskih materijala, drvene drške, dijelovi za alat, metle, četke, drveni kalupi za obuću, drveni pribor za kućnu upotrebu, pribor za jelo, proizvodnja  grebena i brda za tkanje, izrada četki, metli, korpi, proizvodnja igračaka i suvenira, izrada šindre (za pokrivanje kuća), izrada zaprežnih kola, drvenih točkova i sl., proizvodnja ćerpiča, kaljeva za peći, izrada, obrada, modeliranje raznih upotrebnih predmeta (sudova za kuhinjske i druge potrebe) od lončarske zemlje, izrada ručnih alata,  pribori oprema  za kućnu i kuhinjsku upotrebu, proizvodnja igrački, suvenira, izrada zvona, popravka, kalaisanje i cinkovanje posuda i alata, izrada fijakera i dijelova, potkovica i sl.


Prijavni obrazac koristenje GPB