Grad Bihać

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu.

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu.

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH”, broj 59/23). 

Podnosilac zahtjeva snosi sve troškove u vezi sa pripremom i kandidovanjem za Javni poziv.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava sa odgovarajućim prilozima i dokumentacijom iz tačke VII. ovog Javnog poziva, dostavljaju se preporučeno poštom ili lično u zapečaćenoj, neprovidnoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije  Mostar, Alekse Šantića b.b. 88 000 Mostar s naznakom: Ne otvarati – po Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu. 

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnositelja zahtjeva, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečatom. Podnosilac zahtjeva može izmijeniti ili povući svoj zahtjev, a Ministarstvo mora o tome biti obaviješteno u pisanoj formi. Na koverti u kojoj se nalazi obavještenje o izmjeni ili povlačenju zahtjeva treba pisati „IZMJENA ZAHTJEVA“ ili „POVLAČENJE ZAHTJEVA”. 

Povrat dokumentacije se vrši isključivo na pismeni zahtjev podnosioca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Sve odluke i rješenja se objavljuju u „Službenim novinama Federacije BiH“. Sve odluke se objavljuju i na službenoj web stranici Ministarstva (www.fmeri.gov.ba) . 

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, ili do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, a najkasnije do kraja fiskalne godine Ovaj Javni poziv će se objaviti u  “Službenim novinama Federacije BiH” i na službenoj web stranici Ministarstva (www.fmeri.gov.ba). Obavijest o objavi ovog Javnog poziva će biti objavljena u dnevnim novinama „Oslobođenje“. 

Detalji vezani za podnošenje zahtjeva, osim u Javnom pozivu, mogu se vidjeti i u Programu objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 59/23, kao i na službenoj internet stranici Ministarstva (www.fmeri.gov.ba). 

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se slati putem e-pošte na sljedeće adrese: amela.mikulic@fmeri.gov.ba jelena.trutina@fmeri.gov.ba bibica.duzevic@fmeri.gov.ba

Kompletan javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku:

https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/kreditna-sredstva/kreditna-sredstva-2023/