Grad Bihać

Javni poziv za javno nadmetanje - licitaciju o prodaju otpadnog materijala (parketa)

Javni poziv za javno nadmetanje - licitaciju o prodaju otpadnog materijala (parketa)

Ovim pozivom za prodaju otpadnog materijala u SD“LUKE“ Bihać (uklonjenog i oštećenog parketa) pozivaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica za kupovinu otpadnog materijala(uklonjenog i oštećenog parketa) koja  se nalazi na prostoru Sportske dvorane“LUKE“ Bihać u ulici Mirze Delibašića bb.

 

1.      Predmet prodaje:

Otpadni materijal(uklonjeni i oštećeni parket) koji se nalazi u SD“LUKE“ Bihać.

-          Dimenzije lamela parketa iznose 65 x 5,5x2,1cm. Gornja površina lamela lakirana,

-          Podkonstrukcija od drvenih letvi (štafla) dimenzija 6 x 4,5 cm.

Početna cijena otpada, prema nalazu vještaka (uklonjenog i ošetećnog parketa) je 10,000,00 KM

 

2.      Uslovi prodaje:

Pravo na kupovinu  imaju sva fizička i pravna lica .

 

3.      Način prodaje

-          Fizička ili pravna lica koja budu učestvovala po ovom javnom pozivu, otpad(parket) koji je predmet prodaje istu mogu pogledati u krugu Sportske dvorane „LUKE“, na licu mjesta od 13.11.do 15.11. 2023 god. U vremenu od 10,00 do 13  sati. Kontakt telefon za informacije 037 227 542.

-          Javno nadmetanje – licitacija se vrši usmenim licitiranjem.

-          Za učešće  u usmenom  javnom nadmetanju-licitaciji ponuđač ima obavezu prijaviti se   za      učešće  u postupku  licitacije na protokolu JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać dostavljanjem:

-          Prijave za fizička lica koja mora sadržavati :ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broje tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacijskog  dokumenta;

-          Prijave za pravna lica koja mora sadržavati: naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime lica ovlaštenog  za zastupanje u postupku licitacije (uz odgovorajuću punomoć), rješenje o upisu u sudski registar ne starije od 3(tri) mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa  i broj poslovnog računa.

          

Prijavu  je moguće izvršiti i ispunjavanjem prijavnog obrazca kojeg pravna i fizička lica mogu preuzeti na protokolu  JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać, uz prilaganje  potrebne dokumentacije

 

4.      Uz prijavu ponuđači imaju obavezu priložiti dokaz o uplati depozita/kaucije u iznosu od 100,00 KM.

Kaucija se uplaćuje na blagajni JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać sa naznakom „uplata kaucije za licitaciju prodaje parketa“

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene , izvršit će se povrat uplaćene kaucije u roku od deset dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji  čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija ponuda, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji , gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

5.      Postupak licitacije sprovest će komisija imenovana Rješenjem direktora JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać.

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika  kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učesnici ne mogu ulagati prigovore.

6.      Svu navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije  do 15.11.2023 god. do 14 sati na protokol JU za sport, odmor i rekreaciju, na adresi 502 Viteške brigade bb(Zgrada Rifat Zolić Gero-STENS).

Sve prijave koje pristignu nakon naznačeno roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

 

Javno nadmetanje-licitacija će se održati u petak 17.11.2023 god. u prostorijama SD“LUKE“ Bihać, ul. Mirze Delibašića bb u 11,00 sati, a najpovoljnija ponuda će biti prihvaćena u roku od 30 minuta.

 

7.      Prijava mora biti potpisana od podnosioca, a ukoliko se prijavljuje pravno lice, ista mora biti ovjerena i pečatom pravne osobe i podnošenjem iste  pristaju na uslove Javnog poziva.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog  ugovora u roku od 3(tri) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

Kupljeni parket preuzima se u roku od 3(tri) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji i uplate sredstava na žiro račun.

Troškovi koji nastanu  nakon zaključivanja ugovora, prevoz i slično padaju na teret kupca.