Grad Bihać

Javni poziv za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU

Javni poziv za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/03 i 65/13), člana 39. i 40. Pravila JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br. 3/20), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj: 6/20), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje "Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać". 


I NADZORNI ODBOR - član iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać..........1 (jedan)


 Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“ . Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od dana objave javnog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihać,

 Ul. Bosanska br.4, 77000 Bihać

sa naznakom: Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje člana  Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać – „NE OTVARATI“.

 

         Komisija će uz poštovanje principa utvrđenih Zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata, sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

        Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kom će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

         Nakon obavljenog intervjua Komisija će predložiti rang listu najboljih kandidata i proslijediti je Gradonačelniku na konačno imenovanje.

         Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom.

        Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja ombdusmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.

        Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

        Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.


Potrebna dokumentacija: 

Javni oglas zavod