Grad Bihać

Javni poziv za dostavu ponude u postupku odabira online servisa koji nude prodaju Turističkih ponuda putem vaučera

Javni poziv za dostavu ponude u postupku odabira online servisa koji nude prodaju Turističkih ponuda putem vaučera

Na osnovu Ugovora o saradnji u implementaciji programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera, između Grada Bihaća i Turističke zajednice Grada Bihaća broj 01-11-2656 potpisanog 03.07.2020. godine, Turistička zajednica Grada Bihaća raspisuje

Javni poziv za dostavu ponude u postupku odabira online servisa koji nude prodaju Turističkih ponuda putem vaučera


Grad Bihać u suradnji s Projektom općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji se finansira iz Programa saradnje Švicarske u BiH, a realizira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) pokreće projekat subvencioniranja tursitičkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera koji su namijenjeni domaćim turistima iz BiH, pod sloganom „Odmori u BiHaću“, a implementator projekta je Turistička zajednica Grada Bihaća.

Cilj projekta je potaknuti domaće turiste da posjete grad Bihać i okolicu, kako bi se povećao obim turističkog prometa.

Očekivani direktni rezultati:

 • promovisane usluge najmanje 10 privrednih subjekata koji posluju u sektoru turizma i ugostiteljstva
 • ostvareno 1.400 noćenja domaćih turista

Ukupna vrijednost subvencioniranja Turističkih ponuda i troškova izdavanja i preuzimanja vaučera za Turističke ponude iznosi 154.000,00 KM. Sredstva su obezbijeđena preraspodjelom sredstava Grada Bihaća (sredstva namijenjena za subvencioniranje turističkih i ugotiteljskih usluga putem vaučera) u vrijednosti od 100.000,00 KM i 54.000,00 KM učešća MEG projekta.

Turističke ponude koje će biti predstavljene putem online servisa za promociju i prodaju Turističkih ponuda putem interneta. Minimalna ukupna vrijednost pojedinačne Turističke ponude prema krajnjem korisniku je 300,00 KM što uključuje pripadajuće poreze shodno registracijama subjekata uključenih u ponudu. Ovu turističku ponudu korisnik kupuje putem online servisa za promociju i prodaju turističkih ponuda putem interneta, i to na način da online servis cijenu za krajnjeg korisnika umanjuje za iznos od 200,00 KM, što predstavlja vrijednost subvencije cijene Turističke ponude kroz vaučer, a korisnik odmah plaća razliku i to putem odabranog servisa. Broj vaučera koji se mogu prodati za jednu Turističku ponudu ovisi isključivo o potražnji i kapacitetima pružaoca usluga da odgovore na nju.

Odabir Turističkih ponuda koje će biti predstavljene putem online servisa za prodajuTurističkih ponuda će se izvršiti putem Javnog poziva, a u skladu s Pravilnikom za implementaciju programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera.

Turistička zajednica Grada Bihaća objavljuje Javni poziv namijenjen svim registrovanim pravnim licima s područja BiH koji nude uslugu promocije i prodaje, te promociju turističkih ponuda da se prijave, kako bi postali servis za prodaju turističkih ponuda Grada Bihaća.

Potrebne usluge su;

 1. Priprema i prodaja vaučera za Turističke ponude koje će biti podržane kroz program subvencija turističkih usluga
 2. Promocija Turističkih ponuda Grada Bihaća

Da bi ponuda bila prihvatljiva aplikant mora zadovoljiti sljedeće obavezne uslove:

 1. Biti registrovan u BiH za pružanje usluga promocija i trgovine turističkih ponuda putem interneta
 2. Imati iskustvo/ uspješno realizovane usluge grupne online prodaje turističkih proizvoda
 3. Da nema prispjelih a neizmirenih dugovanja po osnovu direktnih i indirektnih poreza

Da bi ponuda bila razmatrana mora sadržavati sljedeće obavezne dokumente:

 1. Prijavni obrazac  (Obrazac III)  - popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuđača,
 2. Kopija rješenja o registraciji od nadležnog organa uprave,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji poslovnog subjekta (ID broj) izdat od strane Porezne uprave,
 4. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti prema klasifikaciji – izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku,
 5. Podaci o broju korisnika portala grupne online kupovine u vlasništvu poslovnog subjekta, ovjerenih od strane aplikanta
 6. Izjava o ostvarenim strateškim partnerstvima za lokalni turizam (u prilog dostaviti dokaznu dokumentaciju kao što je:  kopije sporazuma, reference i sl.)
 7. Izjava o izmirenim indirektnim porezima ili izjava da privredni subjekt nije PDV obveznik. – potpisana i ovjerena od strane ponuđača
 8. Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Ukoliko ponuda  bude prihvaćena Ponuđač je obavezan u roku od 7(sedam) dana od primanja obavijesti da je ponuda prihvaćena, dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojim se dokazuje istinitost izjave pod rednim brojem 7. U protivnom će biti raskinut potpisani Ugovor.

Kriterij koji će se uzimati u razmatranje prilikom odabira maksimalno dva ponuđača s kojima će biti potpisan ugovor:

 1. Najpovoljnija cijena pripreme i izdavanja vaučera (provizija servisa grupne kupovine)
 2. Broj korisnika u bazi podataka portala za grupnu kupovinu
 3. Vrijednost oglašavanja uključenog u ponudu a prema aktualnom cjenovniku
 4. Broj do sada kreiranih strateških partnerstava za razvoj lokaknog turizma

Program subvencioniranja troškova turističkih i ugostiteljskih usluga se realizuje u skladu sa Pravilnikom.

Rok za podnošenje prijave je 7 (sedam) dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog javnog poziva.

Prijave sa dokumentacijom mogu se slati email adresu tzbihac@gmail.com ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Turistička zajednica Grada Bihaća

Bosanska 1

77 000 Bihać

s naznakom: « Prijava na javni poziv za dostavu ponude u postupku odabira online servisa koji nude elektronsku prodaju turističkih ponuda putem Vaučera“ – NE OTVARATI

Za perioda trajanja ovog Javnog poziva sva dodatna pitanja možete slati na našu email adresu tzbihac@gmail.com, kao i na broj 037/963-456.

Turistička zajednica Grada Bihaća želi zahvaliti svim podnositeljima prijave na zainteresiranosti i trudu uloženom prilikom slanja ponude.

 

Broj 01-95/20

Bihać, 09.07.2020 godina 


Armin Amidžić

v.d direktor          

Turistička zajednica Grada Bihaća