Grad Bihać

Javni poziv za dodjelu poticaja za proizvodnju povrća i cvijeća po m2 zatvorenog prostora na području Grada Bihaća u 2022. godini

Javni poziv za dodjelu poticaja za proizvodnju povrća i cvijeća po m2 zatvorenog prostora na području Grada Bihaća u 2022. godini

Na osnovu člana 52, tačka c) i člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 13/15 i 13/18), a u vezi sa članom 3. tačka 2) Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj: 01-11-958 od 14. 03. 2022. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj: 01-11-958-1 od 04. 04. 2022. godine, Gradonačelnik Grada Bihaća 


JAVNI POZIV
za dodjelu poticaja za proizvodnju povrća i cvijeća po m2 zatvorenog prostora
(staklenici i plastenici) na području Grada Bihaća u 2022. godini


I PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela podsticajnih novčanih sredstava za registrovane poljoprivredne proizvođače sa područja Grada Bihaća u oblasti biljne proizvodnje - proizvodnja povrća i cvijeća u plastenicima/staklenicima u proljeće 2022. godine


II NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva su namjenjena za poljoprivredne proizvođače koji se bave navedenom biljnom proizvodnjom i imaju zasnovanu proizvodnju u proljeće 2022. godine na području Grada Bihaća. 

Visina novčane podrške za proizvodnju povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru staklenici/ plastenici površine do 200 m2 je 2,50 KM, a površina od 200 m2 i više je 1,00 KM /1m2. 


III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju poljoprivredni proizvođači koji:

- imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Bihaća i upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata kao fizičko lice, poljoprivredni obrt ili  kao pravno lice,

-  zasnovali su proljetnu sadnju 2022. godine na minimalnoj površini od 100 m2. 


IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.  Dokaz o kupljenim presadnicama povrća od registrovanog proizvođača 

     (fiskalni račun i faktura na ime podnosioca zahtjeva)

2. Deklaracija o kvalitetu sadnog materijala izdata od proizvođača sadnog materijala

3. Pedološka analiza zemljišta


V PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Gradonačelnik. Komisija će obići na terenu sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju propisane uslove i sačiniti zapisnik o zatečenom stanju na osnovu kojeg će se odobriti ili odbiti aplikant.

Ukoliko ukupna visina poticaja na osnovu zahtjeva za dodjelu poticaja prevazilazi Pravilnikom planirani iznos, sredstva će biti prebačena  sa drugih stavki koje su planirane.

 

Napomena:

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu grada Bihaća.

Javni poziv će se objaviti putem servisa  JP „RTV Bihać“, na oglasnoj tabli, web starnici Grada Bihaća i društvenim mrežama grada Bihaća.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja lično na protokol Grada Bihaća.


Javni poziv ostaje otvoren do 29. 04. 2022. godine


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Zahtjev za dodjelu poticaja za proizvodnju povrća i cvijeća po m2 zatvorenog prostora na području grada Bihaća