Grad Bihać

javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u okviru Projekta Bihać - grad djece - sredstva namijenjana za podršku radu dječijih vrtića

javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u okviru Projekta Bihać - grad djece - sredstva namijenjana za podršku radu dječijih vrtića

Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu i postupku raspodjele sredstava za Projekat "Bihać grad djece" (Službeni glasnik Grada Bihaća broj 1/23), Vršilac dužnosti gradonačelnika Grada Bihaća objavljuje,


JAVNI POZIV
za dodjelu finansijskih sredstava u okviru Projekta Bihać - grad djece
- sredstva namijenjana za podršku radu dječijih vrtića


I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u okviru Projekta Bihać –grad djece- sredstva namijenjena za podršku radu dječijih vrtića sa sjedištem u Bihaću.

Sredstva za realizaciju Projekta Bihać-grad djece planirana su u Budžetu Grada Bihaća za 2023. godinu na stavci  Tekući grant ostalim neprofitnim organizacijama broj 614311 u iznosu od 40.000,00 KM.

Dio sredstava namijenjenih za podršku radu dječijih vrtića za koja se raspisuje ovaj Javni poziv iznosi 20.000,00 KM.


II

Pravo učešća na javnom pozivu imaju dječiji vrtići sa sjedištem u Bihaću.


III

Prijava na javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava podnosi se isključivo na obrascu za dodjelu finansijskih sredstava  koji sadrži informacije o podnosiocu zahtjeva, cilju i opisu planiranih aktivnosti, korisnicima, aktivnostima, budžetu i vidljivosti, odnosno promociji aktivnosti.

Uz prijavu se prilaže sljedeća potrebna dokumentacija :

- pregled budžeta
- rješenje o registraciji
- uvjerenje o poreznoj registraciji
- transakcijski račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke).

 

Prijava na Javni poziv podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Ulica Bosanska broj 4 sa naznakom: "Projekat Bihać-grad djece- prijava za dodjelu finansijskih sredstva za podršku radu dječijih vrtića", a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima.

Obrazac za podnošenje prijava za dodjelu sredstava Grad osigurava svim zainteresiranim udruženjima koja žele aplicirati na javni poziv putem zvanične web stranice grada www.bihac.org. 


IV

Rok za prijavu na Javni poziv iznosi 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

V

Dječiji vrtići  kojima se dodijele sredstva po osnovu Javnog poziva dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom.

Sredstva se neće dodijeliti korisnicima koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava za prethodnu budžetsku godinu.


Vršilac dužnosti gradonačelnika
Jasmina Ćoralić

Broj: 07/2-11-417

Bihać, 06.02.2023.godine.


Dokumenti za prijavu:

Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za projekat Bihać grad djece

Obrazac budžeta za projekat Bihać - grad djece