Grad Bihać

Javni poziv radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za nastavak eksproprijacije od 18.12.2018.godine

Javni poziv radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za nastavak eksproprijacije od 18.12.2018.godine

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji (,,Službene novine FBiH'' broj 70/07 i 30/10) u vezi sa čl.92 Zakona o upravnom postupku (,,Službene novine FBiH'' broj 2/98 i 48/99) i u skladu Odluke Skupštine JP,,Aerodrom Bihać'' broj SK-10-1/ 23 od dana 24.04.2023.godine za projekat realizacije Izgradnje aerodroma Bihać, Direktor društva JP,,Aerodrom Bihać'' doo Bihać, objavljuje:  

                                                                                                                              J A V N I P O Z I V

 radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za nastavak eksproprijacije od 18.12.2018.godine Odlukom Gradskog vijeća Bihać broj GV 31 - 8482 od 21.12.2017.godine utvrđen je javni interes za projekat Izgradnje aerodroma na lokaciji Golubić sa popratnom aerodromskom infastrukturom. JP,,Aerodrom Bihać'' d.o.o. Bihać pristupa realizaciji navedenog projekta u koju svrhu će se provesti nastavak ekspropijacije potrebnih nekretnina uz isplatu odgovarajuće naknade u skladu Zakona o ekspropijaciji FBiH.


Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku: 

JAVNI POZIV EKSPROPRIJACIJA 2023 NASTAVAK-sa KC