Grad Bihać

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekta

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekta

 Na osnovu člana 3 stav (2) Odluke o načinu odabira i praćenju rezultata projekata organizacija civilnog društva (Službeni glasnik Grada Bihaća broj 3/23) gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje:

  

Javni poziv

organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata

 

           Grad Bihać poziva  organizacije civilnog društva (OCD) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Bihaća i Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. koju je Gradsko vijeće Bihać usvojilo Odlukom  o usvajanju Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027., kao strateški okvir razvoja Grada Bihaća za period 2023.-2027.

          

I PRIORITETNE OBLASTI

 

1.   KULTURA

1.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturno-zabavnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;

1.2. Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih;

2.   SPORT

2.1. Projekti koji poboljšavaju kvalitet i dostupnost sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;

2.2. Popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta na inovativan način i inovativni sportski sadržaji za djecu i mlade;

3. Sportski projekti za djecu i osobe iz socijalno isključenih kategorija;

3.   SOCIJALNA POLITIKA

3.1. Podrška projektima koji imaju za cilj senzibiliziranje javnosti o nasilju (fizičkom, psihičkom, virtuelnom/cyber), traumi i njihovim posljedicama na stanovništvo sa ciljem kreiranja adekvatne podrške i prevencije;

3.2. Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga za socijalno isključene kategorije;

3.3. Unapređenje kvalitete života osoba treće životne dobi i/ili ugroženih kategorija stanovništva;

3.4. Jačanje socijalne inkluzije i pristupa zasnovanih na  potrebama korisnika;

3.5. Projekti koji doprinose unapređenju i promoviranju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova;

4.   PODRŠKA ZA DJECU I ODRASLE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

4.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

4.2. Inovativne edukativne radionice i metode rada za djecu sa poteškoćama u razvoju;

4.3. Projekti koji doprinose unapređenju kvaliteta života i podršci osobama sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom i njihovim porodicama;

5.   PODRŠKA MLADIMA

5.1. Podrška projektima koji potiču omladinski volonterizam, aktivizam i odgovaraju na potrebe mladih;

5.2. Osiguranje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih;

5.3. Projekti koji podstiču istraživanje, razvoj i inovacije kod mladih;

5.4. Podrška aktivnostima za psihosocijalnu pomoć mladima (preventivni rad) i zagovaranje za sistemsko unapređenje položaja mladih u Gradu Bihaću;

6.   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

6.1. Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i zaštitu okoliša;

6.2. Projekti koji imaju za cilj dobrobit životinja i suzbijanje problema napuštenih životinja;

7.   NEFORMALNO OBRAZOVANJE

7.1. Podrška projektima koji podstiču razvoj inovativnih i edukativnih sadržaja za djecu i mlade;

7.2. Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina stanovništva na tržištu rada;

7.3. Projekti koji sprječavaju i preveniraju različite oblike diskriminacije u društvu.

II IZNOS SREDSTAVA I VRIJEDNOST PROJEKATA

           Iznos sredstava planiranih u Budžetu Grada Bihaća za 2023. godinu za projekte organizacija civilnog društva iznosi 100.000,00 KM.

           Minimalna vrijednost pojedinačnog projekta za koji organizacija može aplicirati iznosi 4.000,00 KM, a maksimalna 20.000,00 KM.

           Jedna organizacija civilnog društva može aplicirati sa najviše dva projektna prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja može biti dodijeljen za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva 20.000,00 KM.

 

           Grad Bihać zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 

 

III TRAJANJE PROJEKATA

 

           Dužina trajanja  projekta je minimalno pet (5) mjeseci, a maksimalno šest (6) mjeseci.

           Izuzetno, za organizacije čija je djelatnost usmjerena na brigu o osobama u stanju socijalne potrebe i organizacije čija je djelatnost usmjerena na brigu o osobama sa poteškoćama, dužina trajanja projekta  može iznositi minimalno tri (3), a maksimalno šest (6) mjeseci.

           Izabrani projekti se trebaju realizovati do kraja 2023. godine.

 

IV PRAVO UČEŠĆA:


           Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

           Projektni prijedlog dostavlja se isključivo na prijavnom obrascu i sadrži sljedeću dokumentaciju:

a)   Projektni prijedlog,

b)   Pregled budžeta,

c)   Matrica logičkog okvira,

d)   Plan aktivnosti i promocije,

e)   Administrativni podaci o aplikantu,

f)    Finansijska identifikaciona forma,

g)   Izjava o podobnosti,

h)   Izjava o dvostrukom finansiranju,

i)    Izjava o partnerstvu,

j)    Lista za provjeru.

 

           Izuzetno, organizacije čija je djelatnost usmjerena na brigu o osobama u stanju socijalne potrebe, kao i organizacije čija je djelatnost usmjerena na osobe sa poteškoćama, nisu u obavezi dostaviti matricu logičkog okvira.

 

           Uz prijedlog projekta obavezno se prilažu sljedeći prilozi:

 

a)   Statut organizacije civilnog društva,

b)   Izvod iz registra udruženja izdatog od nadležnog ministarstva, ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),

c)   Identifikacijski broj iz registra poslovnih subjekata,

d)   Završni račun za prethodnu poslovnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu - kopija)

e)   Detaljan izvještaj o radu i finansijski izvještaj sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava, ako su predlagaču projekta dodijeljena budžetska sredstva iz prethodne godine za realizaciju projekta,

f)    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

g)   Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih, priložiti ovjerenu izjavu da nema zaposlenih),

h)   Podaci o osobama koje realizuju projekat (kraća biografija sa dokazima),

i)    Dokaz da su obezbijeđena vlastita sredstva ili sredstva od drugog donatora za dio projekta koji se predlaže.

           Sva dokumentacija prilaže se u elektronskom obliku na USB-u na kojem se u odvojenim folderima nalaze obavezna i dodatna dokumentacija, osim isprave pod tačkom b)- Izvod iz registra udruženja  koja se dostavlja u štampanoj formi – original ili ovjerena kopija, i isprave pod tačkom d)- završni račun  koja se dostavlja štampanoj formi- kopija.

 

VI PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici grada: www.bihac.org.

 

Dokumentacija za prijavu na javni poziv se može preuzeti od dana objavljivanja javnog poziva do dana zatvaranja javnog poziva, sa zvanične web stranice Grada Bihaća (www.bihac.org).

 

VII PREDAJA APLIKACIJA:

 

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je odvojeno set obavezne i dodatne dokumentacije u skladu sa uputama iz Smjernica plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanoj formi. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7:00 do 15:30 sati na sljedeću adresu: Grad Bihać, Ulica Bosanska 4, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina. Rok za predaju aplikacija je 28 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.


Dokumenti za prijavu: 


Smjernice za aplikante Grad Bihać- 2023

Aneks 1- Projektni prijedlog

Aneks 2- Pregled Budžeta

Aneks 3- Matrica logičkog okvira

Aneks 4- Plan aktivnosti i promocije

Aneks 5- Administrativni podaci o aplikantu

Aneks 6- Finansijska identifikaciona forma

Aneks 7- Izjava o podobnosti

Aneks 8- Izjava o dvostrukom finansiranju

Aneks 9- Izjava o partnerstvu

Aneks 10- Lista za provjeru