Grad Bihać

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekta

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projektaJAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.

Grad Bihać i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS) koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. Ovaj dokument je usvojen Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. kao strateški okvir razvoja Grada Bihaća za period 2023.-2027. Sljedeće su prioritetne oblasti:


1.   KULTURA

1.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturno-zabavnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;

1.2. Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih;

2.   SPORT

2.1. Projekti koji poboljšavaju kvalitet i dostupnost sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;

2.2. Popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta na inovativan način i inovativni sportski sadržaji za djecu i mlade;

3. Sportski projekti za djecu i osobe iz socijalno isključenih kategorija;

3.   SOCIJALNA POLITIKA

3.1. Podrška projektima koji imaju za cilj senzibiliziranje javnosti o nasilju (fizičkom, psihičkom, virtuelnom/cyber), traumi i njihovim posljedicama na stanovništvo sa ciljem kreiranja adekvatne podrške i prevencije;

3.2. Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga za socijalno isključene kategorije;

3.3. Unapređenje kvalitete života osoba treće životne dobi i/ili ugroženih kategorija stanovništva;

3.4. Jačanje socijalne inkluzije i pristupa zasnovanih na  potrebama korisnika;

3.5. Projekti koji doprinose unapređenju i promoviranju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova;

4.   PODRŠKA ZA DJECU I ODRASLE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

4.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

4.2. Inovativne edukativne radionice i metode rada za djecu sa poteškoćama u razvoju;

4.3. Projekti koji doprinose unapređenju kvaliteta života i podršci osobama sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom i njihovim porodicama;

5.   PODRŠKA MLADIMA

5.1. Podrška projektima koji potiču omladinski volonterizam, aktivizam i odgovaraju na potrebe mladih;

5.2. Osiguranje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih;

5.3. Projekti koji podstiču istraživanje, razvoj i inovacije kod mladih;

5.4. Podrška aktivnostima za psihosocijalnu pomoć mladima (preventivni rad) i zagovaranje za sistemsko unapređenje položaja mladih u Gradu Bihaću;

6.   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

6.1. Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i zaštitu okoliša;

6.2. Projekti koji imaju za cilj dobrobit životinja i suzbijanje problema napuštenih životinja;

7.   NEFORMALNO OBRAZOVANJE

7.1. Podrška projektima koji podstiču razvoj inovativnih i edukativnih sadržaja za djecu i mlade;

7.2. Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina stanovništva na tržištu rada;

7.3. Projekti koji sprječavaju i preveniraju različite oblike diskriminacije u društvu.
 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.


Grad Bihać i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do deset (10) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu maj 2023. – februar 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na web stranici grada: www.bihac.org.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Bihać također se može preuzeti od 13. marta 2023. godine do 17. aprila 2023. godine, sa zvanične web stranice Grada Bihaća (www.bihac.org) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 14. marta 2023. 

INFORMATIVNE SESIJE:

-  Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 14. marta 2023. godine od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama Startup studija, Ulica Bosanska 4, Bihać. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd. 

- Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organizovan u sklopu javnog poziva u periodu od 23. marta do 6. aprila 2023. godine u prostorijama Startup studija, Ulica Bosanska 4. Prijave na trening su otvorene za OCD sa područja Grada Bihaća do 20. marta i primaju se na email adresu: majda.sehic@bihac.org.  

- Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 29. marta 2023. godine od 14,00 sati u prostorijama Startup studija, Ulica Bosanska 4. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem gradske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Bihaća. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

-  Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 12. aprila 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

 

Grad Bihać

Ulica Bosanska 4

77000 Bihać, Bosna i Hercegovina 

Rok za predaju aplikacija je 17. april 2023. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina, te na web stranici grada www.bihac.org kao i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.


Dokumenti za prijavu:

1. Projektni prijedlog 

2. Pregled budžeta proračuna

3. Matrica logickog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska identifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Izjava o dvostrukom finansiranju

9. Izjava o partnerstvu

10. Lista za provjeru

11. Ciljevi odrzivog razvoja


Najcesca pitanja sa odgovorima

Smjernice za aplikante Grad Bihać