Grad Bihać

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekta u sklopu projekta regionalne lokalne demokratije na zapadnom balkanu 2 (Reload2)

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekta u sklopu projekta regionalne lokalne demokratije na zapadnom balkanu 2 (Reload2)

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*  i Srbija.

Grad Bihać i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS) koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. Ovaj dokument je usvojen Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. kao strateški okvir razvoja Grada Bihaća za period 2023.-2027.

Tematske oblasti i prioriteti (stavka 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., i 9.) su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa građanima i predstavnicima organizacija civilnog društva u sklopu javne rasprave organizovane 28. septembra 2023. godine.

Tematske oblasti i prioriteti za mlade (stavka 5.) su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladima u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području Grada Bihaća kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat. Dijalog za mlade Grada Bihaća je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu juli 2022. – oktobar 2023. godine. Ukupno su organizovana četiri tematska sastanka na kojima je učestvovalo 65 mladih osoba (15M, 50Ž), aktivisti, volonteri, predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Grada Bihaća.

Pioritizirane su sljedeće tematske oblasti u okviru javnog poziva:

1. KULTURA

1.1. Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog  stvaralaštva za sve kategorije stanovništva;

1.2. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturno-zabavnih sadržaja kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;

2. SPORT

2.1. Projekti koji poboljšavaju kvalitet i dostupnost sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;

2.2. Popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta na inovativan način i inovativni sportski sadržaji za djecu i mlade;

3. SOCIJALNA POLITIKA / SOCIJALNA ZAŠTITA

3.1. Unapređenje kvaliteta života građana treće životne dobi i/ili ugroženih kategorija stanovništva;

3.2. Projekti koji nude sadržaje za socijalno uključivanje osoba sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, te svih marginaliziranih grupa;

4. PODRŠKA ZA DJECU I ODRASLE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

4.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

4.2. Projekti koji doprinose unapređenju kvaliteta života i podršci osobama sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom i njihovim porodicama;

5. MLADI

5.1. Projekti koji doprinose podizanju svijesti o modelima prevencije i zaštite zdravlja mladih, sa fokusom na mentalno zdravlje mladih (besplatne usluge psihologa);

5.2. Podrška projektima koji potiču i omogućavaju mobilnost i veće učešće mladih iz ruralnih područja;

5.3. Podrška projektima koji potiču omladinski volonterizam, aktivizam i odgovaraju na potrebe mladih;

5.4. Edukacija mladih iz oblasti marketinga, poduzetništva i samozapošljavanja (freelance);

5.5. Prevencija i načini zaštite od Cyber nasilja;

5.6. Promocija i podržavanje rekreativnog sporta kod mladih i programi uključivanja neaktivnih mladih;

5.7. Ravnopravnost manjina; uključivanje mladih Roma u sadržaje za mlade;

*Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe od 15 do navršenih 30 godina . Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće. Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da obezbijede volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

6. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

6.1. Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine;

7. NEFORMALNO OBRAZOVANJE

7.1. Podrška projektima koji podstiču razvoj inovativnih i edukativnih sadržaja za djecu i mlade;

7.2. Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina stanovništva na tržištu rada;

8. LJUDSKA PRAVA 

8.1. Podrška projektima koji imaju za cilj senzibiliziranje javnosti o nasilju i diskriminaciji sa ciljem kreiranja adekvatne podrške i prevencije;

8.2. Zaštita i promocija ljudskih prava i prava djeteta;

9. RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

9.1. Podrška projektima koji imaju za cilj ekonomsko osnaživanje žena;

9.2. Podrška projektima koji imaju za cilj prevenciju nasilja nad ženama.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM. 

Grad Bihać i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu januar 2024. – decembar 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.  

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na web stranici grada: www.bihac.org.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Bihać također se može preuzeti od 12. oktobra 2023. godine do 09. novembra 2023. godine, sa zvanične web stranice Grada Bihaća (www.bihac.org) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 17. oktobra 2023. 

INFORMATIVNE SESIJE:

- Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 17. oktobra 2023. godine od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama Grada Bihaća (Bosanska 4, Sala za vjenčanje). Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

- Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Planirano je da se održi ukupno šest (6) mentorskih sastanaka tokom trajanja javnog poziva. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 19. oktobra 2023. godine od 12,00 sati u prostorijama Startup studija, Ulica Bosanska 4. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem gradske web stranice. Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obaveznih dokumenata po javnom pozivu. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Bihaća. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

- Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 06. novembra 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Grad Bihać

Ulica Bosanska 4

77000 Bihać, Bosna i Hercegovina 

Rok za predaju aplikacija je 09. novembar 2023. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina, te na web stranici grada www.bihac.org kao i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

Potrebna dokumentacija:

1. Projektni prijedlog

2. Pregled budzeta_proracuna

3. Matrica logickog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska identifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Izjava o dvostrukom finansiranju

9. Izjava o partnerstvu

10. Lista za provjeru

11. Ciljevi odrzivog razvoja_compressed

Najcesca pitanja sa odgovorima

Smjernice za aplikante Grad Bihać (3)