Grad Bihać

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata

GRAD BIHAĆ U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

                                                                                                                   

 

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

 

Grad Bihać i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategije razvoja općine Bihać za period 2014. - 2023., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

1.      Kultura

1.1.   Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturno-zabavnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;

1.2.   Očuvanje tradicije i kulturne baštine

 

2.      Sport

2.1.   Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva, promocija i unapređenje sporta (afirmacija sporta te povećanje broja korisnika sportsko-rekreativnih aktivnosti)

2.2.   Projekti koji se odnose na rekreativne programe namijenjene boračkoj populaciji

 

3.        Podrška mladima

3.1.   Projekti koji imaju za cilj edukaciju o poduzetništvu mladih

3.2.   Projekti koji imaju za cilj poticanje omladinskog aktivizma

3.3.   Osiguravanje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih

3.4.   Projekti za mlade koji imaju za cilj promoviranje lokalne zajednice kroz edukativne i kulturne sadržaje

 

4.        Podrška za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju

4.1.   Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju

4.2.   Pružanje podrške obrazovanju učenika s poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija i metoda

4.3.   Unapređenje kapaciteta i osposobljavanje osoba sa invaliditetom

 

5.      Socijalna politika

5.1.   Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva

5.2.   Unapređenje i promoviranje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova

 

6.        Zaštita okoliša

6.1.   Unapređenje svijesti o zaštiti okoliša, očuvanju rijeke Une i njenih obala

6.2.   Jačanje javne svijesti o značaju selektiranja otpada

7.      Dobrobit životinja

7.1.   Unapređenje svijesti o odgovornom vlasništvu kućnih ljubimaca

7.2.   Projekti koji imaju za cilj dobrobit životinja na području grada Bihaća u svrhu suzbijanja problema napuštenih pasa

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

 

Grad Bihać i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu april 2022. – decembar 2022. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.ba.undp.org, kao i na web-stranici grada: www.bihac.org.

 

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Bihać također se može preuzeti od 14. februara do 18. marta 2022. godine, sa zvanične web-stranice Grada Bihaća (www.bihac.orgili lično preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji će se održati 17. februara 2022. godine.

 

INFORMATIVNE SESIJE:

-          Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je dvodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organizovan u sklopu javnog poziva u periodu od 22-23. februara 2022. prostorijama gradske uprave, Ulica bosanska 4, Grad Bihać.  Prijave na trening su otvorene za OCD sa područja Grada Bihaća do 18. februara 2022. godine i primaju se na email adresu: alana.fajkovic@bihac.org  

 

-          Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ održat će se 17. februara 2022. godine od 11,00 do 12,00 sati u  prostorijama Gradske uprave Bihać, Ulica bosanska 4 (ili online, putem ZOOM linka koji će biti objavljen na zvaničnoj web-stranici Grada Bihaća). Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 

-          Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 3. marta 2022. godine u prostorijama Gradske uprave, Ulica bosanska 4. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem gradske web-stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Bihaća. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 

-          Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 15. marta 2022. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

 

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično na šalter br. 6 Gradske uprave Bihać tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

 

Grad Bihać

Bosanska 4

77000 Bihać, Bosna i Hercegovina 

 

    

Rok za predaju aplikacija je 18. mart 2022. godine, do 15,00 satiAplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

 

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradu će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web-stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web-stranici Grada www.bihac.org kao i na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestit će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.


APLIKACIONI DOKUMENTI


1. Projektni prijedlog

2. Pregled budžeta/proracuna

3. Matrica logickog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska identifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Izjava o dvostrukom finansiranju

9. Izjava o partnerstvu

10. Lista za provjeru


POMOĆNI DOKUMENTI:


Smjernice za aplikante Grad Bihac

Ciljevi odrzivog razvoja

Najcesca pitanja sa odgovorima
[1] * Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999