Grad Bihać

Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (građevinska parcela u ukupnoj površini od 2073 m2)

Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (građevinska parcela u ukupnoj površini od 2073 m2)

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), članova 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BiH", broj: 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije broj: 01-11-21 od 10.02.2022. godine, gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje


JAVNI OGLAS
za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (građevinska parcela u ukupnoj površini od 2073 m2)
putem javnog nadmetanja-licitacije radi izgradnje stambenog/stambeno-poslovnog objekta
kolektivnog stanovanja spratnosti P+4 u naselju Repušine u Bihaću


PREDMET JAVNOG OGLASA

Neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu i posjedu Grada Bihaća u ukupnoj površini od 2073 m2 koje se sastoji od k.č. br. 2161/18 u površini od 11 m2, k.č. br. 2210/8 u površini od 142 m2, k.č. br. 2211/2 u površini od 461 m2, k.č. br. 2212/2 u površini od 571 m2, k.č. br. 2213/2 u površini od 567 m2 i k.č. br. 2214/2 u površini od 321 m2, sve k.o. Bihać-Grad po novom i po starom katastarskom operatu, a radi izgradnje stambenog/stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja spratnosti P+4 u naselju Repušine u Bihaću.


Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Integralni tekst javnog oglasa možete preuzeti ovdje.