Grad Bihać

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos  na neodređeno vrijeme  u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća

Na osnovu člana 72.  Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.14/17 i 15/20),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos  na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća i to :

Radna mjesta:

1)      Vozač motornog vozila.............................................................. 1 (jedan ) izvršilac

2)      Referent za vatrogastvo-vatrogasac vozač................................. 1 (jedan) izvršilac


Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 15 dana od objave Javnog konkursa u Dnevnom listu „Oslobođenje“, lično ili putem preporučene pošte na adresu: Grad Bihać „Komisija za provođenje javnog oglasa„ ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać, sa naznakom «Prijava na javni oglas – NE OTVARATI».

Neblagovremene, nepotpune i neuredne  prijave neće se uzimati u razmatranje.                   

Integralni tekst javnog oglasa možete preuzeti na slijedećem linku:

       Javni oglas vozac i vatrogasac-vozac