Grad Bihać

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća

Na osnovu člana 72.  Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje


J A V N I   O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća u Službu za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove:


Viši referent za pripremu urbanističke dokumentacije...........................broj izvršilaca jedan (1)


Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma objave javnog oglasa u dnevnom listu "Oslobođenje".

             

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni  tekst  javnog oglasa možete preuzeti ovdje.