Grad Bihać

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme  u gradski organ uprave Grada Bihaća

Na osnovu člana 72., 73. i 75. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/17 i 15/20) i člana 50. i 170. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 14/23 i 1/24), uz prethodno pribavljenu saglasnost Službe za finansije, privredu i poljoprivredu, od 02.04.2024.godine, gradonačelnik Grada Bihaća,  objavljuje 


J A V N I  O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u gradski organ uprave Grada Bihaća i to :


RADNA MJESTA:

Pozicija 01. Viši  referent za personalne poslove i penzijsko-invalidsko osiguranje u Službi za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove

Pozicija 02. Viši referent za administrativno-tehničke poslove u Centru za pružanje usluga građanima

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog oglasa na web stranici grada Bihaća. 

Kompletan Javni oglas se nalazi na slijedećem linku:

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u gradski organ uprave Grada Bihaća