Grad Bihać

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Gradska izborna komisija Bihać, raspisuje


J A V N I  O G L A S
za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata


I. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.


II. Uslovi za imenovanje: 

Opći uslovi:

1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne I Hercegovine s pravom glasa.

2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):

1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;

2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;

4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i

5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.


Posebni uslovi:

- da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stepen stručne spreme;

- da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).


III. Potrebna dokumentacija:

1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),

2. potvrda o prebivalištu,

3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,

4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.


IV. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Grada Bihaća i web stranici Grada.


V. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Bihać.


VI. Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata(ukupno 2 ili 3, prema broju biračkih mjesta) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne I Hercegovine. Izborna komisija će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje Gradska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.


Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Bihać
Bosanska broj 4
„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata-ne otvarati“.


Nepotpune i neblagovremene prijave Gradska izborna komisija neće uzeti u razmatranje.


Predsjednik GIK-a
Šemsudin Muslić, dipl.pravnik


Javni oglas i prijavni obrazac mozete preuzeti ovdje.