Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika upravnog odbora JU Zavod za prostorno uređenje Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika upravnog odbora JU Zavod za prostorno uređenje Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/03 i 65/13) i člana 14. i 15. Pravila JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br. 3/20), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać ("Službeni glasnik grada Bihaća", broj 6/20), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje


JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE

PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE" BIHAĆ

I UPRAVNI ODBOR


- Predsjednik iz reda predstavnika osnivača - 1 (jedan)


Javni oglas će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Oslobođenje”.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave.


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst Javnog oglasa može se preuzeti ovdje