Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odnora i Nadzornog odbora JU Gradska galerija

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odnora i Nadzornog odbora JU Gradska galerija

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

Broj: 07/2-04-4544

Bihać,10.08. 2022. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br.  12/03, 34/03, 65/13), u vezi sa tačkom II Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova čiji osnivač je Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 2/17), Gradonačelnik Grada Bihać, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i člana Nadzornog odbora i predsjednika i člana Upravnog odbora JU “Gradska galerija“ Bihać

 

I   NADZORNI ODBOR

  1. Javna ustanova “Gradska galerija“ Bihać

            - predsjednik, iz reda predstavnika Osnivača...................................................1 (jedan)

            - član, iz reda predstavnika Osnivača...............................................................1 (jedan)

 

II UPRAVNI ODBOR

1.      Javna ustanova “Gradska galerija“ Bihać

     - predsjednik, iz reda predstavnika Osnivača..................................................1 (jedan)

  - član, iz reda predstavnika Osnivača..............................................................1 (jedan)

 

III OPIS POZICIJA

Pozicija I

Nadzorni odbor Javne ustanove:

- analizira izvještaj o poslovanju Javne ustanove,

- nadzire upotrebu sredstava za rad,

- pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,

- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,

- izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

Pozicija II

Upravni odbor Javne ustanove:

- donosi Pravila Javne ustanove, izmjene i dopune istih,

- imenuje i razrješava direktora, vršioca dužnosti direktora,

- zaključuje ugovor o radu sa direktorom i vršiocem dužnosti direktora,

- usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, te odlučuje o njegovoj disciplinskoj

  odgovornsti,

- utvrđuje planove rada i razvoja,

- utvrđuje godišnji program rada,

- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

- donosi Pravilnik o radu, kao i izmjenu

   istog, te druge opće akte u skladu sa zakonom i Pravilima,

- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti zbog kojih je JU osnovana ako zakonom

   nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ,

- rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem,

- odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa od 10.000,00 KM utvrđenog Pravilima,

- odgovara Osnivaču za rezultate rada JU,

- odlučuje o prigovorima zaposlenika na rješenja kojima je direktor odlučio o pravu, obavezi i

  odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa,

- podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju JU,

- odobrava projekte istraživanja i prezentacije umjetničkih djela,

- daje saglasnost na razmjenu umjetničkih dijela,

- nalaže poduzimanje posebnih mjera za čuvanje i zaštitu umjetničkih dijela,

- obrazuje stručnu komisiju za predlaganje umjetničkih dijela za rashodovanje,

- odlučuje o udruživanju u zajednicu muzeja-galerija ili drugi oblik udruživanja,

- daje prijedlog Osnivaču za proširenje i promjenu djelatnosti, kao i za statusne promjene

  Javne ustanove,

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Pravilima.

 

IV OPĆI USLOVI (Pozicija I i II)

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

a)      da su državljani BiH;

b)      da su stariji od 18 godina;

c)      da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objave oglasa;

d)      da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);

e)      da nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup;

f)        da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;

g)      da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju;

h)      da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH.

 

 

V POSEBNI USLOVI (Pozicija I i II)

            Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1)      Predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz reda predstavnika Osnivača:

a)      VII stepen složenosti zanimanja, VSS.

 

VI OSTALI USLOVI (Pozicija I i II)

            Ostali uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

a)  najmanje jedna godina radnog staža u struci ili iskustva na poslovima iz djelatnosti 

      ustanove, odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje;

b)      prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje;

c)      sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;

d)      sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove u kojoj se kandiduje;

e)      rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuke poslodavaca;

f)        da nije direktor, predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predstavnik osnivača sa ovlaštenjima skupštine ili predsjednik odnosno član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.

 

VII MANDAT (Pozicija I i II)

Mandat predsjednika i člana Nadzornog odbora JU “Gradska galerija“ Bihać traje do isteka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora imenovanih rješenjem Gradonačelnika broj: 01-04-1235 od 09.04.2020. godine.

Mandat predsjednika i člana Upravnog odbora JU “Gradska galerija“ Bihać traje do isteka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora imenovanih rješenjem Gradonačelnika broj: 01-04-1236 od 09.04.2020. godine.

 

VIII POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni dostaviti:

a) prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži oznaku pozicije (prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija koje su predmet javnog oglasa).

b)      kraću biografiju,

c)      adresu i kontakt telefon,

d)      dokaz o školskoj spremi,

e)      dokaz o radnom iskustvu u struci,

f)        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

g)      izvod iz matične knjige rođenih,

h)      preporuku poslodavca,

i)        druge dokaze o ispunjavanju općih,posebnih i ostalih uslova javnog oglasa (ovjerene izjave o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje c), d), f), g),  i h) i Ostalog uslova iz alineje f) javnog oglasa).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Dokaz o ispunjavanju Općih uslova iz alineje e) i f) bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.

Lični podaci o učesnicima u javnom oglasu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

 

IX OSTALE NAPOMENE

          Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

           Rok za podnošenja prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe Grada Bihać, Ul. Bosanska br.4, 77000 Bihać, sa naznakom:

Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje za predsjednika ili člana Nadzornog odbora i predsjednika ili člana Upravnog odbora JU „Gradska galerija“Bihać – NE OTVARATI.

         Komisija će, uz poštovanje principa utvrđenih Zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata, sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

        Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kom će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

         Nakon obavljenog intervjua Komisija će predložiti rang listu najboljih kandidata i proslijediti je Gradonačelniku na konačno imenovanje.

         Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom.

        Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.

        Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

        Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

 

Po ovlaštenju Gradonačelnika broj 02/1-30-4171 od 28.07.2022

Jasmin Stambolija