Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora JU

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora JU

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj 34/03 i 65/13), člana 36. i člana 60. Pravila JU „Stanouprava“ Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 14/17, 5/20 i 3/23) i Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove čiji je osnivač Gradsko vijeće Bihać  („Službeni glasnik Grada  Bihać“, broj 5/20), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA  JAVNE USTANOVE „STANOUPRAVA“ BIHAĆ

 

I UPRAVNI ODBOR

-     predsjednik iz reda predstavnika Osnivača................................ 1

  -     član iz reda predstavnika Osnivača.............................................1

  -     član iz reda stručnih radnika JU „Stanouprava“Bihać................1

 

II NADZORNI ODBOR            

  -     predsjednik  iz reda predstavnika Osnivač................................. 1

  -     član iz reda predstavnika Osnivača.............................................1

  -     član iz reda stručnih radnika JU „Stanouprava“ Bihać...............1

 

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“ .

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma posljednje objave javnog oglasa.

          Kompletan Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku:

JAVNI OGLAS UO i NO