Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Gradska galerija Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Gradska galerija Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br.  12/03, 34/03, 65/13), u vezi sa tačkom II Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova čiji osnivač je Gradsko vijeće ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj 2/17), Gradonačelnik Grada Bihać, raspisuje 


JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i člana
Upravnog odbora JU "Gradska galerija" Bihać

 

I UPRAVNI ODBOR

1. Javna ustanova "Gradska galerija" Bihać

- predsjednik, iz reda predstavnika Osnivača..................................................1 (jedan)

- član, iz reda predstavnika Osnivača...............................................................1 (jedan)


Javni oglas će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobođenje".

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave Javnog oglasa.

  

GRADONAČELNIK
Šuhret Fazlić

Integralni tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje.