Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i člana Nadzornog odbora JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i člana Nadzornog odbora JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br.  12/03, 34/03, 65/13), u vezi sa tačkom II Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova čiji osnivač je Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 2/17), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje 


JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i člana Nadzornog odbora

JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać 


I   NADZORNI ODBOR


1. Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju  Bihać        

        - predsjednik .................................................................................... 1 (jedan)

        - član iz reda stručnih radnika ustanove ..........................................1 (jedan)


Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest)  dana, a računa se od datuma zadnje objave Javnog oglasa.


Integralni tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje.