Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać

                                                                                                    JAVNI OGLAS

                                                                      za izbor i imenovanje Gradskog pravobranioca

                                                                             u Gradskom pravobranilaštvu Bihać

 

 

  1. NAZIV POZICIJE

Gradski pravobranioc 1 (jedan) izvršilac

 

  1. OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

Gradski pravobranioc predstavlja gradsko pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i obavlja druga prava i obaveze utvrđene zakonom i općim aktom.

1.      OPĆI USLOVI

            Kandidat za imenovanje na poziciju Gradskog pravobranioca mora ispunjavati      slijedeće  opće uslove:

      da je državljanin Bosne i Hercegovine,

      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjenih pozicija,

      da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju,

      da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

      da nije član političke stranke i da ne obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom niti da je uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost javnog karaktera;

      da nije član organa, zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti F BiH.

2.   POSEBNI USLOVI

            Pored općih uslova kandidat za navedenu poziciju mora ispunjavati i slijedeće        posebne uslove:

a)      da ima VSS, VII stepen pravne struke ili diplomu visokog obrazovanja , odnosno prvog

     (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-   

      pravne struke;

b)      položen pravosudni ispit

c)      iskustvo na radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, poduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine.

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni priložiti:

      kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,

      dokaz o stručnoj spremi, položenom pravosudnom ispitu i radnom iskustvu,

      uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

      uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

      izjavu kandidata ovjerenu od nadležnog organa o ispunjavanju uslova iz tačke II.

      1. alineje 2,4 ,5 i 6.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

  1. PODNOŠENJE PRIJAVE

            Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa sa naznakom “Javni oglas za izbor i imenovanje Gradskog pravobranioca- NE OTVARATI” na adresu Grad Bihać, Gradonačelnik Grada Bihaća, ulica Bosanska  br. 4. 77 000  Bihać


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanja.

Kompletan Javni oglas možete preuzeti sa slijedećeg linka:

Javni oglas-pravobranilac 2023