Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU "Kulturni centar" Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog  odbora  JU

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br.  12/03, 34/03, 65/13), u vezi sa tačkom II Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova čiji osnivač je Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 2/17), Gradonačelnik Grada Bihać, raspisuje 


JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje članova Upravnog  odbora  JU „Kulturni centar“ Bihać

 

I   UPRAVNI ODBOR

1. Javna ustanova „Kulturni centar“ Bihać

- član, iz reda predstavnika Osnivača..................................................1 (jedan)

- član, iz reda stručnih zaposlenika Ustanove.......................................1(jedan)               


Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave Javnog oglasa.


Po ovlaštenju gradonačelnika             
broj 02/1-30-2786/22 od 17.05.2022. godine
Jasmina Ćoralić                          


Integralni tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje.