Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje člana upravnog odbora Javne ustanove "Stanouprava" Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje člana upravnog odbora  Javne ustanove

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene  novine F BiH", broj 34/03 i 65/13), člana 36. Pravila JU "Stanouprava" Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj 14/17 i 5/20) i Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove čiji je osnivač Gradsko vijeće Bihać  ("Službeni glasnik Grada  Bihać", broj 5/20), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje


JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA  JAVNE USTANOVE "STANOUPRAVA" BIHAĆ


I UPRAVNI  ODBOR 

  -     član iz reda stručnih radnika JU "Stanouprava" Bihać – 1 (jedan)


Javni oglas će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobođenje".

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma posljednje objave javnog oglasa.


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Integralni tekst Javnog oglasa može se preuzeti ovdje.