Grad Bihać

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora JU Centar za socijalni rad Bihać

JAVNI OGLAS  za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora  JU Centar za socijalni rad Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br.  12/03, 34/03, 65/13), u vezi sa tačkom II Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova čiji osnivač je Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 2/17), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora

JU Centar za socijalni rad Bihać

 

I   UPRAVNI ODBOR

  1. Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać

            - član iz reda stručnih radnika ustanove ............................................................1 (jedan)

 

II NADZORNI ODBOR

1.      Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać

  - član iz reda stručnih radnika ustanove.............................................................1 (jedan)

 

Integralni tekst Javnog oglasa možetepreuzeti ovdje.

 

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest)  dana, a računa se od datuma zadnje objave Javnog oglasa.

 

                                                                                                                   Gradonačelnik    

                                                                                                                     Šuhret Fazlić